VAT­TEN I RÖ­REL­SE

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Ex­tra liv­fullt blir det med vat­ten i rö­rel­se in­te minst på grund av lju­def­fek­ten. Por­lan­de vat­ten kan ha en nästin­till me­di­ta­tiv på­ver­kan. På mark­na­den finns det pum­par som har ka­pa­ci­tet att kla­ra av allt från mini­fon­tä­ner till mind­re vat­ten­fall. Träd­går­dar med na­tur­lig lut­ning läm­par sig bra för att ska­pa en egen bäck där vatt­net kan cir­ku­le­ra med pump­hjälp i ett evigt krets­lopp. En rik­tigt läc­ker ef­fekt kan va­ra att lå­ta vatt­net rin­na i en ” ka­nal” up­pe på en sten­mur el­ler dy­likt. Där­ef­ter kan det se­dan få myn­na ut i ett mind­re vat­ten­fall och sam­las upp i en brunn el­ler kanske i en damm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.