Byg­ga in­ner­vägg

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Hej, tänk­te byg­ga en in­ner­vägg som ska in­ne­hål­la ett dörr­hål. Sa­ken är den att vägg­stom­men helst in­te ska va­ra gröv­re än 70 mm, med ett la­ger ply­fa och ett la­ger gips på var­de­ra si­da.

Så till själ­va kär­nan av pro­ble­met: Dör­ren är av mas­sivt vir­ke och väger en del, tror du det räc­ker med att dörr­stol­par­na är 70 mm el­ler finns det nåt knep för att för­stär­ka?

An­na

SVAR Hej­san An­na! Det finns risk att det kan va­ra li­te klent med 70 mm. Det man kan gö­ra är att man byg­ger själ­va dörr­hå­let stör­re, så att det får plats dörr­stol­par som är 95 mm istäl­let. Då får man gå emot med ply­fan och för­bi med gip­sen. Då blir de gröv­re reg­lar­na in­ba­ka­de i kon­struk­tio­nen, vil­ket ger bätt­re stad­ga. Även över­styc­ket blir 95 mm då. Vill man av nå­gon an­led­ning in­te gö­ra det, kan man an­vän­da sig av för­stärk­nings­reg­lar i plåt istäl­let. De är star­ka­re än trä, men myc­ket be­svär­li­ga­re att hänga en dörr­karm i.

Zeth Björ­ning­er

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.