Det ska vi fi­ra!

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! - Ma­rie Heidenfors chefre­dak­tör

Ju­ni är en upp­lyf­tan­de må­nad, vad vo­re ett år ut­an ju­ni? I ju­ni är vi på fest­hu­mör, med ex­a­men, bröl­lop och mid­som­mar som kul­men. Då vill vi ju så gär­na fi­ra. Med bör­jan på si­dan 48 hit­tar du läck­ra idéer till som­mar­fes­ten med en mängd re­cept som in­te är svå­ra att föl­ja. Vi vi­sar en in­spi­re­ran­de duk­ning och tip­sar om gril­lar.

Och när du fått nog av säll­skaps­liv och vill sät­ta tän­der­na i an­nat än grill­biff och sju sor­ters ka­kor kan det va­ra lä­ge för li­te snick­ran­de och träd­gårds­ar­be­te. Snick­ra en prak­tisk blomställning och an­lägg en li­ten köksträdgård, bör­ja med att od­la tre på­lit­li­ga fa­vo­ri­ter, be­skriv­ning­ar på si­dan 74 re­spek­ti­ve 79.

Den ef­ter­läng­ta­de se­mestern är in­om räck­håll, el­ler har till och med bör­jat. Den var­dag­li­ga lun­ken bryts av ut­flyk­ter och ka­las, en del åter­se­en­den och ibland av nya, spän­nan­de upp­täck­ter. Tän­ker du äg­na he­la, el­ler i var­je fall någ­ra da­gar av se­mestern till att re­sa i Sve­ri­ge ska du ab­so­lut kol­la någ­ra ut­val­da smult­ron­stäl­len att be­sö­ka på si­dan 66. Över­nat­ta i en träd­ko­ja el­ler ta med bar­nen till Trollsko­gen.

Har du ing­et bröl­lop att gå på el­ler reg­nar din mid­som­mar bort? Miss­trös­ta in­te, då finns det all­tid an­nat att fi­ra. Till ex­em­pel att vi in­te bor på söd­ra halv­klo­tet – då ha­de vi haft vin­ter nu. Men skämt åsi­do, var­för in­te helt im­pro­vi­se­rat sam­la någ­ra vän­ner och gril­la till­sam­mans en varm kväll el­ler ta med pick­nick­kor­gen på en båt­tur ut i skär­går­den och fi­ra att so­len ski­ner en vac­ker som­mar­dag. Det be­hö­ver in­te va­ra märk­vär­di­ga­re än så. Glad som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.