DU BE­HÖ­VER:

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

• 3 sy­ring­ar i trä – tre oli­ka stor­le­kar • 1 lampskärms­ställ­ning – di­a­me­ter som in­si­dan på den störs­ta sy­ring­en • mö­belfrans med cir­ka 18 cm längd – sam­ma längd som om­kret­sen på de 3 sy­ring­ar­na • kant­band cir­ka 1 cm brett – sam­ma längd som om­kret­sen på den störs­ta sy­ring­en • 1 lamp­hål­la­re med ka­bel för upp­häng­ning i tak • hus­hålls­snö­re • sax • mått­band • pen­na • lim­pi­stol • häft­pi­stol

1. Av­lägs­na de ytt­re ring­ar­na på var­je sy­ring och an­vänd dig av de in­re. Mät ut fy­ra punk­ter jämnt för­de­la­de runt var­je ring.2. Knyt fast ett hus­hålls­snö­re på re­spek­ti­ve punkt och bind sam­man mins­ta ring­en med mel­lan­ring­en och mel­lan­ring­en med störs­ta ring­en. Har du en 18 cm lång frans bör snö­ret mel­lan ring­ar­na va­ra ci­ka 12 cm.3. Häng upp an­ord­ning­en pro­vi­so­riskt, då är det lät­ta­re att ar­be­ta med de sista mo­men­ten. Fäst lampskärms­ställ­ning­en på in­si­dan av den öv­re ring­en ge­nom att sur­ra fast den med hus­hålls­snö­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.