Fixa sti­len

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN - Av SARA WIGSÉN

HEM – Det tra­di­tio­nel­la trä­hu­set bygg­des 1861 och lig­ger i Hal­land. Hu­set är 130 kvadrat­me­ter stort och fa­mil­jen flyt­ta­de hit ef­tersom de ha­de en läng­tan ef­ter att bo i när­he­ten av na­tu­ren, i en lugn mil­jö. Idag kan de nju­ta av den gröna sval­kan­de sko­gen året om. Un­der de kal­las­te må­na­der­na vär­mer de upp hu­set med ved, ut­an nå­gon an­nan vär­me­käl­la.

INREDNING – Ef­tersom bå­de Eva och Ni­co­lai job­bar med mat på oli­ka sätt, har kö­ket pri­o­ri­te­rats i re­no­ve­ring­en. Kö­ket blev en öp­pen och so­ci­al yta med de bästa för­ut­sätt­ning­ar­na för att de bå­da ska kun­na an­vän­da det som ar­bets­plats. Hem­met har en har­mo­nisk och ge­nu­in käns­la som pas­sar fint för en bå­de so­ci­al och lugn var­dag.

DE­TAL­JER – Bland ma­te­ri­a­len ser vi myc­ket trä och kop­par och de­tal­jer­na får gär­na va­ra i in­dust­ri­ell och lant­lig stil. I in­red­ning­en an­vänds även frukt­lå­dor, ru­sti­ka trä­bord och my­si­ga få­töl­jer i jordnära fär­ger. Tex­tili­er­na går i mju­ka ny­an­ser av grått, vitt, grönt och blått.

Kö­ket, som de­fi­ni­tivt är det här hem­mets hjär­ta, har vi­ta skåps­luc­kor från Ikea som kom­bi­ne­ras med en vac­ker bänk i trä. Al­la de­tal­jer i kö­ket känns hand­ploc­ka­de och väl ge­nom­tänk­ta. Även här ser vi myc­ket i kop­par och trä. 6 7 1. Skär­brä­da från Åh­léns, 599 kro­nor. 2. Vat­ten­kit­tel från Åh­léns, 379 kro­nor. 3. Mat­bord från El­los, 7 999 kro­nor. 4. Trälå­da från Gra­nit, 299 kro­nor. 5. Vas från H & M Ho­me, 299 kro­nor. 6. Bar­pall från El­los, 999 kro­nor. 7. Narr­fi­kus från Bloms­ter­lan­det, 99 kro­nor. 8. För­va­rings­kor­gen Al­fon­so från PB Ho­me, 599 kro­nor. 9. Bords­lam­pa från Mark­slöjd, 1 495 kro­nor. 8 4 1 3 9 2 Bords­ski­van är gjord i åter­bruk av skepps­vrak. 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.