HUS OCH PENGAR.

Bostads­pri­ser­nas vägar är out­grund­li­ga. I al­la fall kan det kän­nas så, men som väl är finns det ex­per­ter som kan hjäl­pa oss att få koll på lä­get. Det här kan vi vän­ta oss av höstens bo­stads­mark­nad.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av TINA VERNON fo­to CO­LOUR­BOX

Bli bo­stads­smart i höst!

Dags att kö­pa el­ler säl­ja din bo­stad? Det se­nas­te årets osä­ker­het på bo­stads­mark­na­den har gjort många ängs­li­ga in­för en even­tu­ell bo­stads­af­fär. Men hur sva­jig är mark­na­den, egent­li­gen? Den allmänna upp­fatt­ning­en bland eko­no­mer och ex­per­ter ver­kar va­ra att den är li­te osä­ker, men in­te hel­ler så pass på fall som det vid en förs­ta an­blick kan ver­ka.

PRISFALL UN­DER 2017

Det var un­der för­ra hös­ten, främst un­der årets sista kvar­tal, som bo­stads­pri­ser­na plöts­ligt bör­ja­de fal­la. I kon­trast till de se­nas­te årens kraf­ti­ga upp­gång­ar blev det för många en chock som ska­pa­de oro – var det här den om­ta­la­de bo­stads­bubb­lan som var på väg att spric­ka?

– Ned­gång­en som vi såg för­ra hös­ten tros dels be­ro på att det har byggts myc­ket, vil­ket har ökat till­gång­en på bo­stä­der, men ock­så på de amor­te­rings­krav som in­för­des bå­de un­der 2016 och 2018. Det för­kla­rar ock­så var­för vi har sett de kraf­ti­gas­te ned­gång­ar­na i stor­stä­der­na där det bå­de byggs myc­ket och pri­ser­na är som högst, för­kla­rar Emma Pers­son, pri­va­te­ko­nom på Läns­för­säk­ring­ar.

Men nå­gon spric­kan­de bo­stads­bubb­la tyc­ker hon in­te att det rör sig om.

– Be­grep­pet ” bo­stads­bubb­la” för­ut­sät­ter en upp­gång ba­se­rad på spe­ku­la­tion. I Sve­ri­ge köps de fles­ta bo­stä­der av folk som fak­tiskt ska bo i dem, vil­ket bi­drar till en mer na­tur­lig upp­gång. Dä­re­mot bör­jar vi nå en smärt­gräns för vad många har råd att be­ta­la, vil­ket kan på­ver­ka pri­ser­na nedåt.

Un­der 2018 har mark­na­den åter­häm­tat sig nå­got, men pri­ser­na lig­ger fort­fa­ran­de li­te läg­re än vad de ex­em­pel­vis gjor­de un- der 2016. Emma Pers­son ser det som en na­tur­lig ut­veck­ling och pra­tar om en sta­bi­li­se­ring av mark­na­den och pri­ser på en mer nor­mal ni­vå.

– Un­der den närms­ta ti­den kom­mer vi nog in­te se de kraf­ti­ga pri­sök­ning­ar som va­rit un­der de se­nas­te åren, ut­an sna­ra­re bo­stads­pri­ser som ökar i takt med folks in­komst, sä­ger hon.

RÄNTEHÖJNING ETT HOT

Nå­got dra­ma­tiskt pris­ras ser det allt­så in­te ut att bli in­om den när­mas­te fram­ti­den, men visst finns det, trots en gans­ka lug­nan­de pro­gnos, någ­ra oros­moln på bo­stads­him­len. Emma Pers­son näm­ner bland an­nat höj­da rän­tor som en fak­tor som skul­le bi­dra till att sak­ta ner mark­na­den yt­ter­li­ga­re. Sär­skilt Riks­ban­kens even­tu­el­la höj­ning av re­po­rän­tan är nå­got som grum­lar sik­ten för ex­per­ter­na. Vid en höj-

ning kan bo­stads­pri­ser­na kom­ma att fal­la, men om, och i så fall när, det sker har det i skri­van­de stund än­nu in­te fat­tats nå­got de­fi­ni­tivt be­slut om.

Emma Pers­sons råd till den som ska säl­ja och kö­pa ny bo­stad är där­för att all­tid tän­ka ut­i­från hur mark­na­den ser ut just nu, och att kö­pa ett lång­sik­tigt bo­en­de sna­ra­re än en in­ve­ste­ring.

– Som kö­pa­re bör du räk­na med en mer nor­mal pris­ut­veck­ling än vad vi har sett ti­di­ga­re. Bosta­den du kö­per kom­mer allt­så in­te att öka li­ka kraf­tigt i vär­de som den skul­le ha gjort för någ­ra år se­dan. Som säl­ja­re går det i sin tur hel­ler in­te att kol­la på vad gran­nen fick för sin bo­stad för ett år se­dan och för­vän­ta sig att säl­ja för sam­ma sum­ma.

LÅNGSAM MARKNAD EN FÖR­DEL

Men nor­ma­li­se­ring­en av bo­stads­mark­na­den kom­mer även med si­na för­de­lar.

– Som kö­pa­re har du för­de­len att bo­stads­af­fä­rer­na i dag tar li­te läng­re tid, vil­ket ger dig stör­re möj­lig­het att se dig om, jäm­fö­ra oli­ka ob­jekt och ock­så nog­grant se över din egen ekonomi och bud­get in­nan du kö­per. Ut­nytt­ja det! Ta dig ock­så ti­den att kol­la upp hur en even­tu­ell bo­stads­för­e­nings ekonomi ser ut, den kom­mer ock­så att på­ver­ka ditt bo­en­de, sä­ger Emma Pers­son.

Som en na­tur­lig följd kan många för­sälj­ning­ar kom­ma att ta li­te tid. Som säl­ja­re bör du där­för va­ra be­redd på bå­de en och två om­vis­ning­ar, samt väl­ja mäk­la­re med om­sorg.

– Om möj­ligt ska du de­fi­ni­tivt säl­ja in­nan du kö­per nytt. Då vet du ex­akt vad du har att rö­ra dig med och slip­per dess­utom myc­ket stress om för­sälj­ning­en av din gam­la bo­stad drar ut på ti­den, rå­der Emma Pers­son.

Hon be­to­nar ock­så yt­ter­li­ga­re att man i förs­ta hand in­te ska tän­ka i ter­mer som att gö­ra ett klipp på bo­stads­mark­na­den, ut­an ha rim­li­ga för­vänt­ning­ar vid bå­de för­sälj­ning och köp.

– Det är väl­digt svårt att taj­ma in bo­stads­mark­na­den så att man säl­jer när pri­ser­na är som högst och kö­per när de är som lägst, sär­skilt ef­tersom de all­ra fles­ta fak­tiskt säl­jer för att kö­pa nytt. Det man kan tän­ka på är att säl­ja och kö­pa nytt in­om ett så kort tids­spann som möj­ligt – då har du åt­minsto­ne sålt och köpt på sam­ma marknad.

Be­grep­pet ” bo­stads­bubb­la” för­ut­sät­ter en upp­gång ba­se­rad på spe­ku­la­tion. I Sve­ri­ge köps de fles­ta bo­stä­der av folk som fak­tiskt ska bo i dem, vil­ket upp­gång.” bi­drar till en mer na­tur­lig

EMMA PERS­SON Läns­för­säk­ring­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.