MÅNADENS BÄSTA.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av SARA WIGSÉN

Det se­nas­te in­om tek­nik och de­sign.

Stickyfront var först i Sve­ri­ge med att ska­pa fron­ter till Ike­as van­li­gas­te för­va­rings­möb­ler. Fron­ter­na har en här­lig matt yta som en­kelt byts ut. Nu har de släppt den nya kol­lek­tio­nen Go Re­ma­ke som ut­se­en­de­mäs­sigt skil­jer sig li­te från de­ras ti­di­ga­re möns­ter.

BE­RÄT­TA LI­TE KORT OM ER OCH ER YRKESBAKGRUND! MALIN:

– Jag är in­re­da­re och egen fö­re­ta­ga­re se­dan många år till­ba­ka, jag har ar­be­tat myc­ket med att in­re­da pri­va­ta hem. Un­der min se­nas­te för­äld­ra­le­dig­het bör­ja­de jag och Elin pra­ta om af­färsidéer och när idén om själv­häf­tan­de fron­ter lan­da­de kän­de jag di­rekt att nu, nu har vi det!

ELIN:

– Jag är eko­nom och har en stor del av min kar­riär ar­be­tat in­om re­ge­rings­kans­li­et med oli­ka frå­gor. Jag har länge fun­de­rat på att star­ta eget men har in­te haft en aning om hur det är att dri­va ett eget fö­re­tag, så det har känts li­te läs­kigt. Till slut kom idén och jag be­stäm­de mig för att vå­ga hop­pa, och det känns så ro­ligt!

HUR KOM IDÉN KRING STICKYFRONT TILL?

– Ef­ter iv­rigt goog­lan­de, ha ha! Vi ha­de många idéer up­pe på skiss­bor­det som vi ra­ta­de en ef­ter en. Tills Elin en dag kom på idén om att klist­ra på nå­got på luc­kor och lå­dor för att snabbt och en­kelt gö­ra om hem­ma. Att hit­ta ett lämp­ligt PVC-fritt ma­te­ri­al var det som var svå­rast och tog längst tid, men väl där var det så klart värt all mö­da. Klart att fron­ter­na skul­le va­ra gjor­da av tyg! Re­sul­ta­tet blev en pro­dukt som gör att man lätt kan änd­ra sitt hem ut­an att slö­sa på na­tu­rens re­sur­ser för myc­ket.

HUR VIKTIG ÄR MILJÖASPEKTEN FÖR ER?

– Att män­ni­skan kon­su­me­rar så myc­ket och släng­er och kö­per nytt istäl­let för att åter­an­vän­da sånt som fort­fa­ran­de fun­ge­rar tror vi är ett stort pro­blem. Kans­ke kan Stickyfront bi­dra li­te till att det blir mind­re av ett slit- och släng­sam­häl­le ge­nom att vi­sa att det går att för­nya ut­an att kö­pa en ny mö­bel. Det blir ett al­ter­na­tiv för al­la in­red­nings­in­tres­se­ra­de som vill ha det fint hem­ma, men som ock­så kän­ner ett mil­jö­an­svar.

VAR HITTAR NI INSPIRATION TILL MOTIVEN/MÖNSTREN?

– Mönstren i vår nya kol­lek­tion, Go Re­ma­ke, har bland an­nat in­spi­re­rats av gam­la gjut­järns­grin­dar och sta­ket som of­ta är vac­kert och stil­rent ut­for­ma­de. När vi har pro­me­ne­rat i om­rå­det där vi bor har mönstren fast­nat på nät­hin­nan och se­na­re ham­nat på rit­bor­det. Vår nya kol­lek­tion skil­jer sig väl­digt myc­ket från de möns­ter vi re­dan har.

HUR SKA MAN TÄN­KA OM MAN ÄR SUGEN PÅ ATT PIFFA TILL EN GAMMAL IKEA-MÖ­BEL MED EN AV ERA FRON­TER?

– Det som är ro­li­gast med vå­ra fron­ter är att de ska­par en möj­lig­het att vå­ga ta ut sväng­ar­na, ef­tersom de är av­tag­ba­ra. Så vårt förs­ta tips är att vå­ga li­te mer! Ett an­nat tips är att an­vän­da det i barn­rum, då kan mö­beln an­pas­sas till bar­nets smak allt­ef­tersom det för­änd­ras med åren. Vår front Ame­lia in the Sky kan, med vack­ra bal­long­er och ett li­te barns­li­ga­re ut­tryck, an­vän­das i rum­met när bar­net är yng­re för att se­dan kans­ke by­tas ut till en “mog­na­re”.

Go Re­ma­ke släpp­tes den 1 sep­tem­ber.

OVAN Elin och Malin läng­ta­de bå­da två ef­ter att star­ta nå­got eget när de grun­da­de Stickyfront.HÖGER Pri­sex­em­pel för Ike­as Malm­by­rå är 149 kro­nor/ front 80 x 20 cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.