MO­DERN JUL MED GRÖ­NA VÄX­TER

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text och fo­to LE­NE SAMSØ/HOUSE OF PICTURES Över­sätt ning SYL­VIA MARTENS

I bygg­mäs­tar­vil­lan ut­an­för Kö­pen­hamn har Lyk­ke in­rett med en dis­kret färgska­la, där de vi­ta, gråa och svar­ta to­ner­na an­vänds för att ska­pa bå­de lugn och en spänning mel­lan den mo­der­na nor­dis­ka sti­len och ett eget per­son­ligt hem.

I bygg­mäs­tar­vil­lan ut­an­för Kö­pen­hamn har Lyk­ke in­rett med en dis­kret färgska­la, där de vi­ta, gråa och svar­ta to­ner­na an­vänds för att ska­pa bå­de lugn och en spänning mel­lan den mo­der­na nor­dis­ka sti­len och ett eget per­son­ligt hem.

Lyk­ke är en rik­tig ju­len­tu­si­ast. Frå­gar man hen­ne vad hon tyc­ker mest om med ju­len sva­rar hon snabbt: – Allt! Jag är helt to­kig i ju­len! Jag tyc­ker det är jät­te­kul när vi kom­mer fram i sep­tem­ber, då bör­jar jag tit­ta ef­ter ny­he­ter och fun­de­ra över vad jag ska gö­ra till jul. Egent­li­gen pla­ne­rar jag för ju­len he­la året – jag kan fak­tiskt hit­ta sa­ker i sko­gen om som­ma­ren som jag spa­rar i käl­la­ren tills hös­ten kom­mer. Man be­hö­ver in­te hy­sa nå­got tvi­vel om att hos Lyk­ke blir ju­len in­te ba­ra fi­rad ut­an ock­så hjärt­ligt väl­kom­nad. På sin blogg lyk­kestun­der.se går det hel­ler in­te att miss­ta sig på hen­nes in­tres­se för ju­len. Där skri­ver hon om si­na kre­a­ti­va idéer för att gö­ra de­ko­ra­tio­ner och bak­verk och and­ra jul­tips. Även på Instagram de­lar hon med sig av stäm­nings­ful­la in­lägg, ju­len ige­nom.

Det är själv­klart ock­så Lyk­ke som står för julpyn­tan­det hem­ma, och även om hon näs­tan in­te kan vän­ta på att få lov att ge sig hän, så vän­tar hon snällt till förs­ta ad­vent med att ta fram lå­dor­na med pynt och fyl­la kak­bur­kar­na med små­ka­kor.

Att klä gra­nen är nå­got som näs­tan al­la i fa­mil­jen är med om och de­ko­ra­tio­ner­na be­står av nya och gam­la ku­lor och li­te pynt som ihop.” bar­nen har knå­pat

10

Bor­det är från FDB Möb­ler med sto­lar från Ea­mes. Lam­pan över bor­det är Le Klint och vi­trin­skå­pet har Lyk­ke må­lat ef­ter att hon ärvt det ef­ter sin far­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.