HUS OCH PENG­AR.

Ju­len är de le­van­de lju­sens tid, men med stämningsfullt fi­ran­de föl­jer of­ta en ökad brand­risk. Så här hål­ler du bran­den bor­ta i vin­ter.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av TINA VERNON fo­to CO­LOUR­BOX

Brand­sä­ker­het – så här hål­ler du bran­den bor­ta i vin­ter.

Brand­sä­ker­het – ETT BR ÄNNANDE ÄM­NE

Ljus­sta­kar, ad­vents­stjär­nor, mat­lag­ning i mas­sor och en spra­kan­de bra­sa – un­der ju­len ut­sät­ter vi oss för fler po­ten­ti­el­la brand­ris­ker än nå­gon an­nan gång un­der året. När hem­met fylls av fler risk­fak­to­rer är det ex­tra vik­tigt att va­ra upp­märk­sam och, om en brand trots allt upp­står, väl utrus­tad och för­be­redd.

En­ligt siff­ror från Brand­skydds­för­e­ning­en brin­ner det i så många som 17 svens­ka bo­stä­der var­je dag, vil­ket gör hem­met till sam­häl­lets van­li­gas­te brand­plats med mer än dub­belt så många brän­der som i al­la and­ra ty­per av bygg­na­der till­sam­mans. Bland de all­ra van­li­gas­te or­sa­ker­na till brand i hem­met hit­tar vi sot­eld, bort­glöm­da spis­plat­tor och le­van­de ljus. Men visst går det att hål­la hem­met sä­kert ut­an att för den de­len tum­ma på jul­my­set.

FLE­RA LÖSNINGAR FÖR BRANDSKYDD

För att för­hind­ra en brand i hem­met be­hö­ver du dels ar­be­ta fö­re­byg­gan­de, dels ve­ta hur du ska age­ra om det skul­le bör­ja brin­na. Det ab­so­lut enk­las­te du kan gö­ra är att ha koll t r al.–koll på­le v an­de­ljus, koll på plat­tor­na och koll på att di­na brand­var­na­re fun­ge­rar som de ska. Le­van­de ljus el­ler an­nan öp­pen eld ska ald­rig läm­nas ut­an till­syn, och brand­var­na­re ska med jäm­na mel­lan­rum tes­tas, even­tu­ellt få nya bat­te­ri­er och ren­gö­ras. På mark­na­den finns dess­utom fle­ra pro­duk­ter och lösningar för ökad brand­sä­ker­het i bo­sta­den.

Hans An­ders­son är bran­din­gen­jör vid Brand­skydds­för­e­ning­en. En­ligt ho­nom bör någ­ra grund­läg­gan­de sa­ker fin­nas i var­je hem.

– Det förs­ta du ska ha är en fun­ge­ran­de brand­var­na­re. Det finns någ­ra oli­ka ty­per, allt­i­från en so­li­tär bat­te­ri­dri­ven brand­var­na­re till de som kom­mu­ni­ce­rar med var- and­ra. Det finns dess­utom hem­larm som du kan kom­plet­te­ra med rök­de­tek­to­rer och ka­me­ra, så om lar­met går kan du få en bild från den in­stal­le­ra­de ka­me­ran till din telefon el­ler lå­ta lar­met gå till en larm­cenUtö­ver nå­got som var­nar för brand be­hö­ver du även nå­got att släc­ka even­tu­el­la brän­der med. Brand­skydds­för­e­ning­en re­kom­men­de­rar att du har bå­de en pul­ver­släc­ka­re på sex ki­lo och en brand­filt hem­ma. Hans An­ders­son näm­ner även en så kal­lad spis­vakt som ett möj­ligt ex­tra tillägg ef­tersom många brän­der star­tar på spi­sen i sam­band med mat­lag­ning. – En spis­vakt var­nar först med en sig­nal, och om sig­na­len in­te åter­ställs bryts au­to­ma­tiskt ström­till­för­seln till spi­sen. Vis­sa spis­vak­ter har även in­byggd släck­me­ka­nism som släc­ker en brand som upp­står på spi­sen.

EN EKO­NO­MISK TRYGG­HET

Att skyd­da sig mot brand i hem­met hand­lar in­te en­bart om tek­nis­ka lösningar. Om olyckan trots allt skul­le va­ra fram­me kan ett eko­no­miskt skydd gö­ra stor skill­nad. En van­lig hem-, bo­stads­rätts- el­ler villa­för­säk­ring in­ne­hål­ler all­tid ett skydd för brand, men för den som vill för­säk­ra även för mind­re ska­dor kan ett all­risk­tillägg va­ra ett al­ter­na­tiv att över­vä­ga.

– Om en plöts­lig olycks­hän­del­se in­träf­far, ex­em­pel­vis en glöd­ska­da på mat­tan el­ler par­kett­gol­vet, finns un­dan­tag i den van­li­ga för­säk­ring­en, men all­risk­för­säk­ring­en kan då gäl­la, be­rät­tar Su­san­ne Fa­ger­berg som är ska­de­chef på Läns­för­säk­ring­ar.

På Läns­för­säk­ring­ar får de in om­kring 6 000 ären­den om brand­ska­dor var­je år, och kost­na­der­na för ska­dor­na ham­nar år­li­gen en bra bit över 600 mil­jo­ner kro­nor. Su­san­ne Fa­ger­berg be­rät­tar att brand­mo­men­tet är ett av de verk­li­ga basskyd­den i för­säk­ring för egen­dom, men att det finns un­dan­tag då för­säk­ring­en in­te täc­ker upp för ska­dor­na.

– Det rör sig om ex­plo­sions­ska­da vid spräng­nings­ar­be­te, ska­da ge­nom sot från le­van­de ljus, mar­schal­ler el­ler ol­je­lam­por, samt ska­da som en­bart be­står av glöd- el­ler sved­ska­da.

Hon näm­ner ock­så vis­sa akt­sam­hets­krav, som även går i lin­je med de fö­re­byg­gan­de åt­gär­der som Brand­skydds­för­e­ning­en re­kom­men­de­rar.

– Det hand­lar om att du in­te ska läm­na eld och le­van­de ljus ut­an till­syn, el­ler läm­na kok­kärl på spi­sen vil­ket kan or­sa­ka torr­kok­ning. Du ska in­te hel­ler läm­na as­ka ef­ter eld­ning ut­an att ha sä­ker­ställt att glö­den är helt släckt. Det som hän­der om du in­te föl­jer de här akt­sam­hets­kra­ven är att det kan bli ak­tu­ellt att gö­ra viss ned­sätt­ning av er­sätt­ning­en, sä­ger Su­san­ne Fa­ger­berg.

FÖREBYGG OCH MINS­KA SPRID­NING

Även med en om­fat­tan­de för­säk­ring vill vi gi­vet­vis se till att för­hind­ra, el­ler i värs­ta fall mi­ni­me­ra, even­tu­el­la brand­ska­dor. Så här i jul­ti­der kan det in­ne­bä­ra att en ex­tra gång kon­trol­le­ra bat­te­ri­er­na i hem­mets al­la brand­släc­ka­re, se till att det in­te är glapp i elektris­ka ljus­sta­kar och ad­vents­stjär­nor, och va­ra ex­tra upp­märk­sam un­der jul­stö­ket vid spi­sen.

Skul­le en brand ha upp­stått och dess­utom re­dan ha nått bort­om din egen släck­nings­ka­pa­ci­tet rå­der Hans An­ders­son till att först för­sö­ka för­hind­ra vi­da­re sprid­ning och se­dan till­kal­la hjälp.

– För­sök stänga in bran­den ge­nom att stänga al­la dör­rar om­kring. En brand i en säng el­ler sof­fa kan till­fäl­ligt däm­pas om du kas­tar en mat­ta el­ler lik­nan­de på bran­den då det hind­rar sy­re­till­för­seln vil­ket i sin tur mins­kar bran­dens in­ten­si­tet. Se­dan ska man gi­vet­vis ta sig ut och kal­la på hjälp ge­nom att ringa 112.

HÖ­GER Läm­na ald­rig eld och le­van­de ljus ut­an till­syn!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.