PYS­SEL OCH PYNT

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Julpyn­tet häng­er i över­flöd i fa­mil­jens sto­ra jul­gran. Gra­nen häm­tas ti­digt så att den får stå längs­ta möj­li­ga tid in­ne och gläd­ja fa­mil­jen. Att klä gra­nen är nå­got som näs­tan al­la i fa­mil­jen är med om och de­ko­ra­tio­ner­na be­står av nya och gam­la ku­lor och li­te pynt som bar­nen har knå­pat ihop. Var­je år får Lyk­ke en jul­gransde­ko­ra­tion från Royal Co­pen­ha­gen av sin mam­ma med en li­ten per­son­lig häls­ning på asken.

– De där små as­kar­na och de­ko­ra­tio­ner­na från min mam­ma har en väl­digt spe­ci­ell be­ty­del­se för mig, till­sam­mans med en kloc­ka från mor­mor och en li­ten tom­te­nis­se som jag har kvar se­dan jag var li­ten. De sa­ker­na upp­skat­tar jag spe­ci­ellt myc­ket när jag bör­jar med julpyn­tet.

In­nan gra­nen tas in har fa­mil­jen sut­tit till­sam­mans un­der förs­ta ad­vent och pyss­lat och ba­kat ka­kor. Då blir kak­bur­kar­na fyll­da av va­niljka­kor och poj­kar­nas pep­par­ka­kor som de har de­ko­re­rat själ­va.

– Även om jag gär­na föl­jer med i nya tren­der vad gäl­ler hem­in­red­ning och he­la ti­den för­änd­rar hem­ma så änd­ras in­te myc­ket av sät­tet vi fi­rar jul på. Al­la i fa­mil­jen upp­skat­tar att ve­ta vad som kom­ma skall och ser fram emot vå­ra jultra­di­tio­ner med sto­ra för­vänt­ning­ar var­je år.

VÄNS­TER Jul i pojkrum­met. En li­ten jul­gran har hit­tat ett nytt hem i Fre­de­riks och Philips rum där Lyk­ke har ska­pat en mys­hör­na med många kud­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.