Jul hem­ma hos An­na

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN - Text ISA­BEL­LE OLAN­DER Fo­to LI NA EI DENBERG ADAMO

An­na och Hr­vo­je har ska­pat ett snyggt och dra­ma­tiskt in­rett hem åt sin fa­milj, strax ut­an­för Stock­holms in­nerstad. Med en grå bas, då även lis­ter, kar­mar och dör­rar må­lats gråa, har de­ras hem en vil­sam at­mo­sfär där in­red­nings­de­tal­jer­na of­ta by­ter plats med varand­ra.

Det maf­fi­ga hu­set är byggt på en kul­le och det smäl­ter fint in i om­giv­ning­en, med sko­gen ba­kom hu­set. Ut­vän­digt ser det egent­li­gen ut som många and­ra hem, men re­dan då man sti­ger in i den rym­li­ga hal­len för­står man gans­ka snart att här bor nå­gon med ut­sökt smak och sin­ne för färg och form. Fär­ger­na har­mo­ni­e­rar med varand­ra ge­nom he­la hu­set och över­allt står de vack­ras­te bloms­te­rar­range­mang i va­ser.

– Vi bod­de ti­di­ga­re i ett mind­re hus i sam­ma om­rå­de och vi ha­de pla­ner på att byg­ga ut. Men vi in­såg gans­ka snabbt att en ut­bygg­nad skul­le bli för dyr och där­för tänk­te vi om, sä­ger Hr­vo­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.