NÄS­TAN ALLT I SAM­MA KU­LÖR

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

– När jag väl tog mod till mig kun­de ing­et stop­pa mig, sä­ger An­na med ett le­en­de och syf­tar på att he­la hen­nes hem i stort sett nu går i gråa, vack­ra ny­an­ser.

När allt i prin­cip gick i sam­ma ku­lör, stack den krit­vi­ta trap­pan ut. Där­för må­la­des även den gra­fit­grå. Kök­s­luc­kor­na må­la­des i sam­ma gra­fit­gråa ku­lör som trap­pan, vil­ket gav kö­ket en ex­klu­siv och dra­ma­tisk touche.

– De fles­ta rum har må­lats om två gång­er, och det är egent­li­gen först nu som det bör­jar kän­nas som vi är i mål med en en­het­lig stil och färgska­la som är ge­nom­gå­en­de i he­la hu­set, sä­ger An­na.

Det har fått ta tid och hem­met har fått växa fram ut­an stress vil­ket ock­så bi­dra­git till att inga snab­ba och oge­nom­tänk­ta be­slut ta­gits. An­na är den i fa­mil­jen som skö­ter in­red­ning­en då hon har ut­sökt smak och är väl­digt kreativ och konst­när­lig. Hon sä­ger att hon all­tid dra­gits till en mör­ka­re färgska­la och gil­lat mör­ka möb­ler. När det gäl­ler val av in­red­ning­en sker den spon­tant och ge­nom mag­käns­lan.

– Med ett hem som har en syn­kro­ni­se­rad färgska­la är det lätt att lå­ta sa­ker­na by­ta plats med varand­ra. All­ting pas­sar över­allt, då jag ut­gått från sam­ma bas.

OVAN Hy­a­cint­va­ser från Flo­wer Gar­den Sthlm, jul­grans­ljus från De­co Nou­veau. Ros­tig ser­ve­rings­vagn, Re­for­ma Stock­holm. Kloc­kan och bur­ken är vin­tage från In the Mood. Svart vas, House Doctor, tall­ri­kar, Ma­teus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.