AN­NAS BÄS­TA INREDNINGSTIPS

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

• Flyt­ta runt sa­ker­na och möblera om. Of­tast stäl­ler man möb­ler­na på ett stäl­le när man flyt­tar in och där får de stå. Jag äls­kar att hit­ta nya pla­ce­ring­ar och nya an­vänd­nings­om­rå­den. Så kul! • Ge­nom att hål­la ba­sen syn­kro­ni­se­rad, det vill sä­ga ny­an­ser i sam­ma färgska­lor kan man by­ta plats på in­red­nings­de­tal­jer i oli­ka rum ut­an att be­hö­va be­kym­ra sig. • Vå­ga mör­ka väg­gar, all in­red­ning kom­mer fram bätt­re mot en mörk vägg. Även färs­ka snitt­blom­mor gör sig bätt­re mot en mörk vägg. • Ploc­ka in sa­ker från na­tu­ren, till ex­em­pel en vac­ker gren på vå­ren, en äp­pel­blomskvist på som­ma­ren, någ­ra rönn­bärskvis­tar och ny­pon på hös­ten, el­ler kot­tar och mos­sa på vin­tern. Med na­tu­ren som in­slag i in­red­ning­en blir allt än­nu läck­ra­re och sud­dar sam­ti­digt ut grän­ser­na mel­lan in­ne och ute.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.