NATURINSLAG OCH KALK­FÄRG

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

An­na tyc­ker att svens­kar ge­ne­rellt är li­te fe­ga när det gäl­ler att från­gå tryggt vi­ta väg­gar, hon skul­le öns­ka att fler vå­ga­de sig på mör­ka­re ku­lö­rer.

– Gil­lar man lju­sa möb­ler kan en mörk vägg fram­hä­va he­la mö­beln. In­tryc­ket be­hö­ver in­te bli för mörkt för det. Blan­da ut det mör­ka och det gråa med di­na fa­vo­rit­fär­ger. Kalk­li­tir­fär­gen ger en be­hag­lig och le­van­de matt yta med struk­tur och dess­utom är den lätt att an­vän­da.

Julpyn­tet i An­nas och Hr­vo­jes hem är in­te av det färg­gla­da slag man ser i al­la va­ru­hus, ut­an i vack­ra do­va fär­ger till­sam­mans med gre­nar, mos­sa och barr­väx­ter.

– Man be­hö­ver in­te ska­pa ett eget li­tet Las Ve­gas i sitt var­dags­rum för att jul­käns­lan ska in­fin­na sig, av­slu­tar An­na på frå­gan om det är vik­tigt med julpynt.

– En kno­tig gren som hängs upp på väg­gen och pryds av ett par vack­ra sam­metsjul­ku­lor räc­ker gott och väl.

Kalk­li­tir­fär­gen ger en be­hag­lig och le­van­de matt yta med struk­tur och dess­utom är den lätt att an­vän­da.”

VÄNS­TER Vi­ta ängla­ving­ar från Frö­ken Frä­ken. Käpp­häst från BR lek­sa­ker, vin­ta­ge­klän­ning­ar att klä ut sig i.

OVAN Säng­ga­vel i me­tall från Ikea. Säng­bord från Baa­zar. Natt­lam­pan Zig­gy från Watt & Ve­ke, kud­dar från Fre­jas Bo­ning, Room, Ce­an­nis och Him­la. Lin­ne­säng­klä­der från Dir­ty Li­nen i ljus­grått. Ett vac­kert in­sla­get pa­ket bil­dar ett fint stil­le­ben på ena säng­bor­det och ovan­för säng­en pry­der en en­kel jul­krans väg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.