BOKTIPSET!

Hem Ljuva Hem - - EMBRACE CHAOS. -

Gur­kans pap­pas hos­ta går ald­rig över. Och dom två bru­kar gö­ra allt till­sam­mans – gå till sko­lan, tit­ta på fåg­lar och lä­sa på kväl­lar­na. Pap­pa har koll på det mesta ef­tersom mam­ma job­bar så myc­ket. Os­kar Kroons de­but­bok ”Mitt föns­ter mot rym­den” är en fin skild­ring av li­vets fun­de­ring­ar ur ett barns per­spek­tiv. Den be­skri­ver en var­dag med grill­kväl­lar, piz­zakar­tong­er och myr­stac­kar, men sam­ti­digt ett barns räds­la över att för­lo­ra en för­äl­der. De vack­ra il­lust­ra­tio­ner­na är gjor­da av Jo­se­fin Sun­dqvist. MITT FÖNS­TER MOT RYM­DEN • BROMBERGS BOK­FÖR­LAG • REK. ÅLDER 6–9 ÅR • CIRKA­PRIS: 110 KRO­NOR

ISBN: 978-91-733-7984-7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.