ÅRETS SMAK ÄR HET

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

En­ligt Ar­la kom­mer he­ta sma­ker va­ra rik­tigt po­pu­lä­ra un­der 2019. De har in­ter­vju­at ex­per­ter, koc­kar, kon­di­to­rer, trendspa­na­re och sen­so­ri­ker, och al­la menar att nya sor­ters chil­li och pep­par är på fram­marsch. Smak­sät­ta­re som sam­bal, sri­racha och ja­la­peño har gjort oss va­na vid mer styr­ka än vad som tra­di­tio­nellt fun­nits i det svens­ka kö­ket. Un­der 2019 kom­mer vi att se nya smak­kom­bi­na­tio­ner. Ar­la vill spri­da kun­skap ge­nom tips, råd och här­li­ga re­cept om hur man kan bå­de för­hö­ja och däm­pa he­ta sma­ker med me­je­ri­pro­duk­ter. Gå in på https:// kund.ar­la.se/ arets­smak/ och läs mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.