KRUKVÄXTTRIVSEL

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Så här års är of­tast bris­ten på ljus ett av de stör­re pro­ble­men för hem­mets kruk­väx­ter för att de ska tri­vas rik­tigt bra, men det går ju för­stås att hjäl­pa till med där­för av­sedd växt­be­lys­ning. Ett an­nat pro­blem är att in­te al­la väx­ter trivs med den vär­me som kom­mer från ele­men­ten un­der föns­ter­brä­dan, vil­ket re­sul­te­rar i blad med bru­na kan­ter. Det går att av­hjäl­pa till en del ge­nom att an­vän­da stör­re fat som man bre­der ut leca­ku­lor på och fyl­ler med vat­ten. Ku­lor­na lyf­ter kru­kan en bit så att väx­ten in­te står kon­stant blött. För till­fäl­let är det tren­digt med grö­na väx­ter, i den grup­pen finns en hel del sor­ter att väl­ja bland som tål li­te mör­ka­re pla­ce­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.