Byg­ga om gårds­hu­set

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej Da­ni­el! Jag har ett li­tet gårds­hus på cir­ka 10 kvadrat­me­ter på min tomt. Nu skul­le jag vil­ja byg­ga om det till ett ex­traut­rym­me för gäs­ter och ett ar­bets­rum där jag kan ar­be­ta ostört. Då gårds­hu­set ti­di­ga­re har va­rit ett li­tet stall be­står gol­vet på ne­der­vå­ning­en en­dast av jord. Väg­gar­na är bygg­da i sten av säm­re kva­li­tét, men är än­då nå­got jag skul­le vil­ja be­va­ra bå­de invändigt och ut­vän­digt om det är möj­ligt. I väg­gar­na sit­ter små glug­gar ut­an föns­ter. Gårds­hu­set be­står av två vå­ning­ar med ett mel­lan­bjälk­lag av sten som mås­te ri­vas. Helst skul­le jag vil­ja att det nya bjälk­la­get byggs så tunt som möj­ligt för att kun­na max­i­me­ra höj­den invändigt ef­tersom hu­set in­te är så stort. In­u­ti gårds­hu­set skul­le jag vil­ja få plats med wc med hand­fat och dusch, en bädd­sof­fa samt en trap­pa mel­lan vå­ning­ar­na. Helst ska bå­de öv­re och und­re pla­net va­ra möbler­ba­ra. Jag kän­ner en duk­tig snic­ka­re som skul­le kun­na hjäl­pa mig, så där­för skul­le jag gär­na byg­ga i trä så myc­ket som det går. Pek­ka

SVAR

Hej Pek­ka! Spän­nan­de med ditt lil­la pro­jekt, det lå­ter som att det har stor po­ten­ti­al till att bli ett my­sigt li­tet gäst­hus. Det är en fin tan­ke att för­sö­ka be­va­ra så myc­ket som möj­ligt av gårds­hu­sets ka­rak­tär och jag tror ab­so­lut att det blir bra och ef­fekt­fullt att lå­ta sten­väg­gen va­ra orörd.

Trä och sten är tid­lö­sa ma­te­ri­al som fun­ge­rar väl och åld­ras fint till­sam­mans. Det är myc­ket sa­ker som ska in på en så li­ten yta, men med ytef­fek­ti­va lösningar kan man ska­pa ett väl fun­ge­ran­de gäst­hus trots ett be­grän­sat ut­rym­me. Mitt för­slag är att de­la in hu­set så att det på bot­ten­plan ryms ar­bet­sy­ta och på öv­re plan ett sov­loft med bädd­sof­fa. På så vis kan man ar­be­ta på ne­der­vå­ning­en och so­va på över­vå­ning­en ostört. Trap­pan pla­ce­ras i bak­kant och un­der den­na pla­ce­ras wc/ dusch. Dör­ren till wc/dusch är en skjut­dörr för att spa­ra ut­rym­me. Trap­pan fun­ge­rar bå­de som kom­mu­ni­ka­tions­y­ta och som för­va­rings­y­ta med in­bygg­da drag­lå­dor mel­lan trapp­ste­gen.

Lyc­ka till! Da­ni­el Widman

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.