Kö­pa ny­pro­duk­tion

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej! Det byggs just nu många nya bo­stä­der i vårt om­rå­de och vi kän­ner oss li­te sug­na på att säl­ja vil­lan och kö­pa en ny­pro­du­ce­rad lä­gen­het. Bygg­bo­la­get har dess­utom er­bju­dit oss ett års ra­batt på av­gif­ten och möj­lig­het att väl­ja lä­gen­het först. Visst mås­te det här va­ra ett bra till­fäl­le att kö­pa en ny­byggd lä­gen­het? Sand­ra

SVAR

Hej! Det har byggts myc­ket på många plat­ser i Sve­ri­ge och på vis­sa håll bör­jar det till och med bli li­te svårt att säl­ja dem. Så det är fle­ra bygg­bo­lag som just nu er­bju­der li­te ra­bat­ter för att loc­ka kö­pa­re. Huruvi­da det är ett bra till­fäl­le el­ler in­te tyc­ker in­te jag ska va­ra av­gö­ran­de för er. Jag tyc­ker ni bor­de gö­ra ett köp som är lång­sik­tigt håll­bart för er eko­no­mi och att ni har som av­sikt att bo där länge, in­te i förs­ta hand för att gö­ra en bra af­fär. Ni bör ock­så kon­trol­le­ra hur för­hand­s­kal­ky­len el­ler den eko­no­mis­ka pla­nen ser ut för den fram­ti­da bo­stads­rätts­för­e­ning­en så att även för­e­ning­ens eko­no­mi är lång­sik­tigt håll­bar. Em­ma Pers­son

Fo­to: Co­lour­box

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.