BA­STU FÖR VARM GE­MEN­SKAP!

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Att byg­ga ba­stu är ett in­spi­re­ran­de fa­mil­je­pro­jekt. Välj mel­lan lätt­mon­te­ra­de ba­stu­rum el­ler vå­ra kom­plet­ta lösvir­kes­pa­ket med ba­stu­pa­nel av asp, al, gran m.m. I vår ut­ställ­ning kan vi ge dig bå­de go­da råd och för­slag hur du bäst ska ut­for­ma din ba­stu. Upp­täck mer på www.ba­stuspe­ci­a­lis­ten.se Väl­kom­men!

Vi har allt ba­stu­ma­te­ri­al för att byg­ga din ba­stu. Sto­ra glas som ska­par rymd är uppskat­tat. Vi of­fe­re­rar i kund an­pas­sa­de mått. Bygg din ba­stu med väg­gar­na till stor del i glas som ska­par här­lig rymd i ba­stun. Vi le­ve­re­rar glas­par­ti­er i kun­dan­pas­sa­de mått med in­te­gre­ra­de dör­rar.

Tylö ba­stu­ag­gre­gat är ett be­grepp för hög ba­stu­kom­fort. Låg tem­pe­ra­tur på yt­ter­man­teln tack va­re Therm Sa­fe be­lägg­ning. Djupt sten­ma­ga­sin tillå­ter rik­lig bad­kast­ning.

Vi kan er­bju­da ba­stu­in­red­ning­ar från Tylö i fle­ra de­sign­se­ri­er och träslag. För­u­tom stan­dard er­bju­der vi kun­dan­pas­sa­de in­red­ning­ar.

Tylö ba­stu­rum är den enk­la vä­gen att för­verk­li­ga di­na ba­stud­röm­mar. Med mo­dul­sy­stem kan en mängd stor­le­kar er­bju­das. Allt i hög kva­li­té.

Att ba­da i varm skön ånga blir allt­mer uppskat­tat. Ång­bad kan skapas i en dusch­plats el­ler som se­pa­rat ång­rum. Vi har allt från kom­plet­ta rum till kom­po­nen­ter för plats­byggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.