Vinn boken ”Dok­torns hem­lig­he­ter” från Ni­co­text

Skriv bå­da bild­lös­ning­ar­na i sva­ret.

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Lös vårt kors­ord så har du chan­sen att vin­na den lil­la char­mi­ga hand­bo­ken ”Dok­torns hem­lig­he­ter”. Den in­ne­hål­ler prak­tis­ka tips för dig som vill va­ra häl­so­sam sam­ti­digt som du le­ver gott. Här blan­das fak­ta och tips med ord­språk och ci­tat från kän­da per­so­ner. Vi drar 3 vin­na­re.

Läs mer på ni­co­text.com

Mej­la sva­ret till­sam­mans med namn, adress och te­le­fon­num­mer till: tav­ling@hem­lju­va­hem.in­fo in­nan den 10 de­cem­ber 2018, al­ter­na­tivt skic­ka ett vy­kort till Hem ljuva Hem, Box 30210, 104 25 Stock­holm. Märk mej­let el­ler vy­kor­tet med Kors­ord 12-2018. Den rät­ta lös­ning­en samt nam­net på vin­nar­na pre­sen­te­ras i nr 2-2019.

Ge­nom att del­ta i täv­ling­en sam­tyc­ker du till täv­lings­vill­ko­ren spe­ci­fi­ce­ra­de i bör­jan av tid­ning­en. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Vär­De 99 kr!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.