Hej

Hem Ljuva Hem - - EMBRACE CHAOS. -

Hal­len är rum­mets mot­sva­rig­het till or­den hej och hej då. Det är hal­len som hälsar dig väl­kom­men och det är hal­len som väl­kom­nar dig åter. Vis­sa kal­lar hal­len det vik­ti­gas­te rum­met i ett hem – and­ra ser ba­ra hal­len som en funk­tio­nell trans­port­sträc­ka. På Es­sem De­sign tar vi hän­syn till bå­da aspek­ter – vi tyc­ker att funk­tion och ka­rak­tär är li­ka vik­ti­ga när det kom­mer till in­te­ri­ör. Vårt sor­ti­ment be­står av så­väl funk­tio­nel­la hatt­hyl­lor från 30- ta­let till ka­rak­tä­ris­tis­ka kro­kar från da­gens fram­stå­en­de form­gi­va­re.

Läs mer om vå­ra pro­duk­ter på www.es­sem.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.