LYKKES 5 BÄS­TA TIPS FÖR ATT JULPYN­TA

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

• Pro­va att pynta med myc­ket grönt men in­te hänga på jul­grans­ku­lor el­ler an­nat pynt ut­an ska­pa de­ko­ra­tio­ner av kran­sar, små gra­nar i kru­kor och bu­ket­ter i va­ser. • Lägg istäl­let fram di­na fi­na de­ko­ra­tio­ner på vack­ra tall­ri­kar el­ler i sto­ra glas. • In­red med speg­lar för att re­flek­te­ra de le­van­de lju­sen och ska­pa än­nu mer ma­gisk stäm­ning. • V ar in­te allt­för åter­håll­sam el­ler en­kel­rik­tad när det gäl­ler fär­ger, men håll gär­na en har­mo­nisk färgska­la i de­ko­ra­tio­ner­na, det kan till ex­em­pel va­ra ny­an­ser från grått och vin­rött. • Ska­pa eg­na de­ko­ra­tio­ner med ljus. Var in­te rädd för att blan­da ma­te­ri­al, som tor­ka­de väx­ter och sucku­len­ter med blom­mor och gre­nar från träd­går­den ex­em­pel­vis.

OVAN I ett hörn av rum­met har Lyk­ke in­rett med en dag­bädd, mju­ka kud­dar och ett li­tet bord från House Doctor. De små jul­gra­nar­na på bor­det kom­mer från Ib Laur­sen. Kran­sen är bun­den av grankvis­tar från träd­går­den runt en stom­me av mäs­sing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.