GRÖNT FRÅN NA­TU­REN

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

– In­fal­ler förs­ta ad­vent in­nan de­cem­ber är det ett rik­tigt lyc­ko­år, ler Lyk­ke. Men jag är in­te ty­pen som bör­jar julpyn­ta re­dan i bör­jan av no­vem­ber. Det är fusk, tyc­ker jag.

Lyk­ke kan kons­ten att blan­da gam­malt och nytt, ex­klu­siv de­sign med lop­pis­fynd, ar­ve­gods med hem­gjor­da sa­ker – och få det att gå ihop på ett väl­digt lyc­kat sätt i fa­mil­jens skö­na hem. Färg­pa­let­ten är ne­u­tral men ald­rig trå­kig – de gråa, vi­ta och svar­ta ny­an­ser­na an­vän­der hon till att ska­pa bå­de lugn och kon­trast i rum­men, så till ex­em­pel väx­ter och blom­mor fram­trä­der mer.

Den fi­na ef­fek­ten kom­mer sig av att al­la de grö­na, na­tur­li­ga in­sla­gen får lov att hänga el­ler stå helt odeko­re­ra­de ef­ter Lykkes de­vis: grönt för sig sig. ” och pynt för

Sof­fan är från Ikea fylld med kud­dar från Bros­te Co­pen­ha­gen, Tell Me Mo­re och Ti­ne K. Bor­det är från Il­va.

OVAN Med en pa­lett av gråa, vi­ta och svar­ta ny­an­ser och med en stor sof­fa har Lyk­ke gjort rum­met till en my­sig sam­lings­punkt för he­la fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.