LYKKES BÄS­TA INREDNINGSTIPS!

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

• In­red med oli­ka ny­an­ser av den färg du gil­lar bäst och an­vänd dem på väg­gar, möb­ler och pryd­nads­sa­ker för att ska­pa en lugn och har­mo­nisk stäm­ning i ett hem med många de­tal­jer. • Grått, vitt och svart ska­par en lugn in­red­ning – lägg even­tu­ellt till li­te ro­sa el­ler vin­rött för att mju­ka upp. • Gör ditt hem per­son­ligt med ar­ve­gods men låt det in­te ta över­han­den. Sti­len bör va­ra mo­dern med vin­ta­ge­de­tal­jer här och där som kon­trast. • In­ve­ste­ra i snyg­ga de­sign­lam­por. Be­lys­ning är a och o för en my­sig stäm­ning.

Till ju­len tar Lyk­ke in mas­sor av grönt från na­tu­ren och bin­der till sto­ra el­ler små kran­sar el­ler sät­ter i kru­kor, och ska­par bå­de enk­la och mer avan­ce­ra­de ar­range­mang med ljus el­ler ut­an. Den fi­na ef­fek­ten kom­mer sig av att al­la de grö­na, na­tur­li­ga in­sla­gen får lov att hänga el­ler stå helt odeko­re­ra­de ef­ter Lykkes de­vis: grönt för sig och pynt för sig. Jul­grans­ku­lor och and­ra vack­ra ting läg­ger hon istäl­let till­sam­mans på ett fat, i glasskå­lar el­ler i fönst­ret som de­ko­ra­tio­ner för sig. Den­na upp­del­ning ger ett lugnt in­tryck till ju­len som an­nars lätt kan bli för rö­rig.

– Att mar­ke­ra hög­ti­den med julde­ko­ra­tio­ner här hem­ma är ba­ra en si­da av ju­len och den för­sö­ker jag få så na­tur­lig och ro­gi­van­de som möj­ligt. Här får gär­na fin­nas myc­ket grönt och en jul­gran och trots att jag är to­kig i jul­grans­ku­lor ska in­tryc­ket helst in­te bli för skri­kigt med för myc­ket sa­ker ef­tersom vi ock­så har and­ra jul­fröj­der att se fram emot.

HÖ­GER Bädd­sof­fan är från Ikea, kud­dar­na från A simp­le mess, Bloo­ming­vil­le, Nor­dal, Ama­zing Living och El­los Ho­me. Mat­tan kom­mer från tiny­tiny.com och kons­ten på väg­gen från Mo­ma i New York.

OVAN Rum­met med bur­språk är in­rett bå­de som gäst­rum och kon­tor och kal­las Mor­mors­rum­met – för här bor mor­mor när hon är på be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.