MÅ­NA­DENS BÄS­TA.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

Det se­nas­te in­om tek­nik och de­sign.

Karin Ohlsson bör­ja­de som art director på en by­rå, men idag ar­be­tar hon med sitt eget fö­re­tag un­der nam­net Ba­h­ka­di­sch. Hon ri­tar lek­ful­la och uni­ka il­lust­ra­tio­ner som se­dan säljs i oli­ka skep­na­der. In­spi­ra­tio­nen får hon främst av var­dag­li­ga si­tu­a­tio­ner och idéer­na bru­kar växa fram un­der ar­be­tets gång. BE­RÄT­TA LI­TE OM DIN RE­LA­TION TILL GRAFISK DE­SIGN OCH FORMGIVNING! – Jag har en bakgrund som art director på re­klam­by­rå, men gick ald­rig till­ba­ka dit ef­ter att jag fick mitt förs­ta barn. I de fles­ta upp­drag som vi ha­de på by­rån kände jag att il­lust­ra­tö­rer­na fick gö­ra det all­ra ro­li­gas­te. Jag har all­tid gil­lat att ri­ta, och un­der min för­äld­ra­le­dig­het tog jag tag i det och bör­ja­de il­lu­stre­ra mer. Sam­ti­digt tog jag fram li­te oli­ka pro­duk­ter med mi­na il­lust­ra­tio­ner på då jag märk­te att det fanns en ef­ter­frå­gan på Instagram. DU HAR ETT VÄL­DIGT EGET OCH UNIKT UT­TRYCK I DI­NA IL­LUST­RA­TIO­NER, HUR HIT­TA­DE DU DITT STILGREPP? – Mitt sätt att il­lu­stre­ra på kom­mer från att jag all­tid ve­lat att det ska va­ra kul och att jag in­te har tå­la­mod att sit­ta och pil­la med nå­got för länge. Det jag på­bör­jar ska helst bli klart i sam­ma sitt­ning, för jag vill gär­na gå vi­da­re med näs­ta idé väl­digt snabbt. Jag skis­sar gans­ka säl­lan in­nan och jag an­vän­der näs­tan ald­rig ett sudd. Det som blir – det blir. Om en hand rå­kar få sex fing­rar så spe­lar det ing­en roll, det kan fin­nas nå­got ro­ligt att häm­ta i det. Mi­na idéer kom­mer of­ta un­der ar­be­tets gång.

VAD IN­SPI­RE­RAR DIG? – Jag inspireras av var­dag­li­ga si­tu­a­tio­ner och po­pu­lär­kul­tur. An­norlun­da ka­rak­tä­rer och dråp­li­ga si­tu­a­tio­ner läg­ger jag på min­net och ploc­kar fram när jag sät­ter mig ner för att ri­ta.

VI SER VÄL­DIGT MYC­KET SKÄGG I DI­NA IL­LUST­RA­TIO­NER, HUR KOM­MER DET SIG? – Min kärlek till att ri­ta skägg tror jag grun­dar sig i att det är väl­digt me­di­ta­tivt att dra al­la de små strec­ken som skäg­get be­står av, samt att jag ti­di­ga­re (som an­ställd) spen­de­ra­de väl­digt myc­ket tid runt Ny­tor­get – Stock­holms skägg­pa­ra­dis. Se­dan har den skäg­gi­ga ka­rak­tä­ren bli­vit en del av mitt ut­tryck och han får of­ta va­ra med när jag ska il­lu­stre­ra hän­del­ser och si­tu­a­tio­ner. Han har ju även fått brö­der, ku­si­ner, vän­ner, barn och hus­djur un­der åren som gått. Bå­de med och ut­an skägg!

HÖ­GER Karin Ohlsson är il­lust­ra­tör och grafisk form­gi­va­re, hen­nes pro­duk­ter säljs bland an­nat via hen­nes hem­si­da ba­h­ka­di­sch.se. OVAN Un­der­lägg med il­lust­ra­tio­nen ”Hell No”, säljs i 2-pack för 145 kro­nor.VÄNS­TER Print med il­lust­ra­tio­nen ”Octo­be­ard”, 175 kro­nor.

OVAN Il­lust­ra­tio­nen ”You bet­ter watch out” tryckt på lyx­igt pap­per i bok­press. Finns i en be­grän­sad upp­la­ga om 50 styc­ken, kos­tar 295 kro­nor.

HÖ­GER Kudd- fo­dral med il­lust­ra­tio­nen ”Hel­lo be­ard”, 595 kro­nor.NE­DAN Bric­ka med il­lust­ra­tio­nen ”Skäg­gigt lu­ci­a­tåg”, 225 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.