Mi­na bäs­ta jul­klapp­stips!

Jag gil­lar ut­ma­ning­en att fun­de­ra ut per­son­li­ga jul­klap­par till min fa­milj, men ibland be­hö­ver man hjälp på tra­ven. Här hit­tar du in­spi­ra­tion till snyg­ga klap­par, snäl­la klap­par och klap­par i oli­ka pris­klas­ser!

Hem Ljuva Hem - - EMBRACE CHAOS. -

1.

Lind­form har va­ser i for­mer och fär­ger som pas­sar till al­la hem. Här Eb­ba i en rost­röd ny­ans som kos­tar 238 kro­nor.

2.

Det här gryt­un­der­läg­get av ol­jad ek och mag­net sit­ter kvar un­der gry­tan när den flyt­tas runt – snyggt och prak­tiskt! Från Eva So­lo och kos­tar 449 kro­nor.

3.

Ju­lia St­hil­lert har de­sig­nat Boktom­ten för De­sign­tor­get. Den gör det en­kelt att fort­sät­ta boken där man slu­ta­de kväl­len in­nan. Boktom­ten kos­tar 249 kro­nor och till­ver­kas för hand av Uppsa­la Stads­mis­sions fö­re­tag Hant­verkslus­sen, som ska­par ar­bets­till­fäl­len för män­ni­skor med sto­ra ut­ma­ning­ar i ar­bets­li­vet. Den är även helt åter­vin­nings­bar. Allt­så en fin pre­sent – på al­la sätt.

4.

Jag har le­tat länge ef­ter ett snyggt fo­dral till da­torn. Nu be­hö­ver jag in­te le­ta läng­re! Kviltat sam­mets­fo­dral, 499 kro­nor från Ce­an­nis.

5.

Snygg be­stick­hål­la­re i mörk­brunt lä­der från Top Drawer, 799 kro­nor.

6.

En maf­fig sitt­puff från So­facom­pa­ny i en snygg mörk­blå ny­ans kan även an­vän­das som en ex­tra sitt­plats när man är många. Kos­tar 3 799 kro­nor.

7.

Det var kärlek vid förs­ta ögon­kas­tet när jag såg det­ta arm­band i mäs­sing plä­te­rat med 18K guld från Sys­ter P. En 8-si­dig grön aven­tu­rin i ena än­den och ett pan­ter­hu­vud i and­ra, kos­tar 1 199 kro­nor.

8.

Ljuv­li­ga ny­he­ter! Bå­de säng­klä­der och ke­ra­mik från E. Le­jon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.