HUS OCH PENG­AR.

Är det dags att för­verk­li­ga di­na re­no­ve­rings­dröm­mar? Vi har ta­git re­da på vil­ka re­no­ve­ring­ar som kan hö­ja – el­ler sän­ka! – vär­det på din bo­stad.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av TINA VERNON fo­to COLOURBOX

Vil­ka re­no­ve­ring­ar kan hö­ja – el­ler sän­ka – vär­det på din bo­stad?

Ett nytt kök, ny­ta­pet­se­ra­de väg­gar och en frig­ge­bod på tom­ten – det finns många sätt att för­bätt­ra sitt bo­en­de. Men ut­ö­ver att du gi­vet­vis själv ska bli nöjd med re­sul­ta­tet kan det även va­ra värt att fun­de­ra över hur di­na pla­ner kan kom­ma att på­ver­ka din bo­stads vär­de. Me­dan vis­sa re­no­ve­ring­ar in­ne­bär ett mar­kant vär­delyft, kan and­ra i slutän­den vi­sa sig va­ra nå­got av en för­lust­af­fär och, i värs­ta fall, rent av bi­dra till att sän­ka slut­pri­set vid en fram­ti­da bo­stads­för­sälj­ning.

Fle­ra ana­ly­ser från mäk­lar­bran­schen pe­kar på att upp­da­te­ring­ar av kök och bad­rum är de re­no­ve­ring­ar som har störst po­ten­ti­al att hö­ja vär­det på en bo­stad. Det me­nar även Ange­li­ca Her­mans­son, bo­stads­rättsmäk­la­re på Svensk fas­tig­hets­för­med­ling Kungs­hol­men i Stock­holm.

– Re­no­ve­ring av kök och bad­rum är två kost­sam­ma re­no­ve­ring­ar som man som kö­pa­re gär­na ser är fär­di­ga när man vri­der om nyc­keln till sin nya bo­stad, sä­ger hon.

Sam­ti­digt på­pe­kar hon att hur stor vär­deök­ning­en blir be­ror myc­ket på hur ut­gångs­lä­get sett ut – ett helt nytt kök kom­mer i slutän­den in­te ge myc­ket mer peng­ar än ett halv­nytt.

– Om man från bör­jan har ett kök el­ler bad­rum som är tio år el­ler yng­re kom­mer en re­no­ve­ring i de fles­ta fall ba­ra va­ra peng­ar i sjön och äta upp säl­ja­rens po­ten­ti­el­la vinst.

VIK­TIGT ATT HÅL­LA STI­LEN

En un­der­sök­ning ut­förd av Skan­di­amäk­lar­na vi­sar att 37 pro­cent av bo­stads­kö­par­na vill ha ett hem med ny­re­no­ve­rat kök och bad­rum, me­dan ba­ra 3 pro­cent av kö­par­na är på jakt ef­ter ett re­no­ve­rings­ob­jekt. Att hål­la sitt hem i gott och upp­da­te­rat skick är med and­ra ord en god idé för att loc­ka nya äga­re, men även hur du re­no­ve­rar kan få be­ty­del­se för slut­pri­set vid en even­tu­ell för­sälj­ning.

Pär Gun­nars­son är fas­tig­hets­mäk­la­re på Fas­tig­hets­by­rån Brom­ma i Stock­holm. Hans främs­ta råd till den som ska re­no­ve­ra är att se hem­met som en hel­het och hål­la sig till en stil.

– Ett klas­siskt fel som många gör är att re­no­ve­ra bad­rum­met topp­mo­dernt me­dan allt an­nat i hu­set är från 90-ta­let. Så­da­na re­no­ve­ring­ar kom­mer sna­ra­re få res­ten av bo­sta­den att ver­ka säm­re. Om vi se­dan vän­der på det och sä­ger att du ex­em­pel­vis har ett fun­kishus. Då kan det ver­ka som en bra idé att by­ta ut gam­la, dra­gi­ga föns­ter, men om du sät­ter in nya, mo­der­na föns­ter i helt fel stil har du istäl­let sänkt vär­det på hu­set, sä­ger han.

Ut­ö­ver att hål­la sig till en och sam­ma stil bör du in­te lå­ta färger och möns­ter stic­ka ut allt­för myc­ket – ne­utra­la ny­an­ser och klas­sisk stil ten­de­rar att gå hem hos kö­par­na.

– Man ska in­te va­ra för personlig i sin re­no­ve­ring, det kan rent av sän­ka vär­det.

Myc­ket färg och möns­ter är nå­got man ska för­sö­ka und­vi­ka om man vill till­ta­la så många kö­pa­re som möj­ligt. Tyc­ker du själv om en unik stil är det ur för­sälj­nings­syn­punkt bätt­re att mö­ble­ra i en klas­sisk stil, sä­ger Ange­li­ca Her­mans­son.

Pär Gun­nars­son rå­der även till att in­te loc­kas allt­för myc­ket av de se­nas­te tren­der­na ut­an sna­ra­re fun­de­ra över vad som kan gå hem på läng­re sikt.

– Väl­digt mo­der­na sa­ker blir i re­gel ock­så väl­digt omo­der­na. Ta till ex­em­pel 90-talskö­ken i mörkt körs­bärs­trä som var mo­der­na då och kos­ta­de jät­te­myc­ket peng­ar, men som ing­en vill ha i dag. Ett bil­ligt Ikea-kök i vitt ha­de kanske till och med stått sig bätt­re.

TILLBYGGNAD BRA VID BE­HOV

För vil­laä­ga­ren er­bju­der hu­sets ex­te­ri­ör och träd­gård fle­ra möj­lig­he­ter till att hö­ja fas­tig­he­tens vär­de. En­ligt Skan­di­amäk­lar­nas un­der­sök­ning är ett väl un­der­hål­let tak till­sam­mans med en välskött fa­sad de åt­gär­der som ge­ne­rellt ger högst av­kast­ning vid för­sälj­ning. Pär Gun­nars­son me­nar att även prak­tis­ka till­bygg­na­der på tom­ten kan bi­dra till ett hög­re slut­pris.

– At­te­falls­hu­sen kan gö­ras om till ett helt eget bo­en­de och öpp­na upp fle­ra möj­lig­he­ter, så gi­vet­vis bi­drar det till att hö­ja fas­tig­he­tens vär­de. An­nars kan man som re­gel fun­de­ra över om en viss tillbyggnad på tom­ten fyl­ler ett be­hov. En frig­ge­bod kan bi­dra till att öka vär­det om hu­set sak­nar bra för­va­rings­möj­lig­he­ter i öv­rigt, men blir gans­ka över­flö­dig om det re­dan finns en stor käl­la­re och ga­rage.

I slutän­den hand­lar det än­då om att du ska tri­vas i ditt bo­en­de. Så hur myc­ket ska man egent­li­gen ha en even­tu­ell för­sälj­ning i åtan­ke när det är dags att re­no­ve­ra? En­ligt Pär Gun­nars­son är det trots allt någon­ting som bör fin­nas med i bak­hu­vu­det, även om du in­te pla­ne­rar att säl­ja in­om den när­mas­te fram­ti­den.

– Jag tyc­ker att man bör tän­ka på att in­te ta ut sväng­ar­na allt­för myc­ket. Om du ex­em­pel­vis äls­kar chock­ro­sa kanske du ska skip­pa det ro­sa bad­rumskak­let och istäl­let job­ba med möb­ler och de­tal­jer, för ett bad­rum i star­ka färger kom­mer bli svårt att säl­ja. Tänk ock­så på att de se­nas­te tren­der­na of­ta även är de säms­ta över tid, så satsa på tid­lö­sa sti­lar.

STAJLA IN­FÖR FÖR­SÄLJ­NING

För den som har be­stämt sig för att säl­ja och vill gö­ra sin bo­stad mer at­trak­tiv ut­an att spen­de­ra någ­ra stör­re sum­mor finns någ­ra enk­la knep att ta till.

– Ett bad­rum kan som ex­em­pel få ett an­sikts­lyft ge­nom att du läg­ger nya, frä­scha fo­gar och by­ter duschmun­styc­ke, kran och wc, me­dan kö­ket känns bå­de lju­sa­re och ny­a­re om du lac­ke­rar luc­kor­na i vitt el­ler ljus­grått, sli­par och ol­jar köks­bän­ken el­ler by­ter ut den mot en ny, tip­sar Ange­li­ca Her­mans­son, och slår sam­ti­digt ett slag för att stajla hem­met in­för för­sälj­ning.

– Allt hand­lar egent­li­gen om hur hel­he­ten pre­sen­te­ras, och där kan ho­me­sty­ling gö­ra myc­ket.

Vad som ef­ter­frå­gas av kö­pa­re va­ri­e­rar mel­lan oli­ka om­rå­den, så för dig som pla­ne­rar att re­no­ve­ra bo­sta­den spe­ci­fikt in­för för­sälj­ning kan det va­ra en god idé att först kon­tak­ta en mäk­la­re som kän­ner ditt om­rå­de och kan ut­ta­la sig om vad som är ef­ter­trak­tat just där.

– I vis­sa om­rå­den ska det va­ra på ett visst sätt, det finns en sär­skild stil som ef­ter­frå­gas. Då kan ett helt ny­re­no­ve­rat och jät­tesnyggt kök bli svårt att säl­ja om det är i fel stil, sä­ger Pär Gun­nars­son.

Ett bad­rum kan som ex­em­pel få ett an­sikts­lyft ge­nom att du läg­ger nya, frä­scha fo­gar och by­ter duschmun­styc­ke, kran och wc.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.