MOT NYA MÅL

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

När de sista blom­mor­na ploc­kats, bä­ren och fruk­ter­na ätits upp el­ler lag­rats, lö­ven är hopräf­sa­de och red­ska­pen är ren­gjor­da och in­ställ­da i bo­den är det tid att re­flek­te­ra över den gång­na sä­song­en i träd­går­den. Ing­et år är det and­ra helt likt vad gäl­ler od­lings­för­hål­lan­de­na som styrs av vä­der och vind. Re­sul­ta­ten i form av blom­ning och skörd kan av­vi­ka myc­ket be­ro­en­de på om vå­ren är ti­dig el­ler sen, hur varm el­ler blöt som­ma­ren blir el­ler hur länge vär­men stan­nar un­der hös­ten. De fak­to­rer­na kan vi själ­va in­te rå­da över. Allt kan in­te bli per­fekt och det bäs­ta är att man får en helt ny möj­lig­het kom­man­de år. Trots even­tu­ell skep­sis ef­ter mind­re lyc­ka­de re­sul­tat ibland, är even­tu­el­la ne­ga­ti­va tan­kar som bort­blåsta ef­ter att de förs­ta frö­ka­ta­lo­ger­na dykt upp och fres­tar med spän­nan­de ny­he­ter till näs­ta sä­song. En av al­la or­sa­ker till att det är så ro­ligt att la­bo­re­ra med allt som har med träd­gård att gö­ra är att man he­la ti­den lär sig nå­got nytt. Träd­går­den är en per­fekt plats att få ex­pe­ri­men­te­ra på och kun­na få ut­lopp för in­ne­bo­en­de be­hov av kre­a­ti­vi­tet. Tit­ta till­ba­ka och fun­de­ra på hur ditt träd­gårds­år har va­rit och var in­te rädd för att dröm­ma om nya kom­man­de och spän­nan­de pro­jekt. Till­ba­kablic­kar­na fö­der ga­ran­te­rat läng­tans­ful­la fram­åt­blic­kar, tro mig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.