VÄLKOMMET FÅGELBESÖK

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Ett bra sätt att öka på djur­li­vet i träd­går­den den här ti­den på året är att loc­ka in små­fåg­lar­na ge­nom att er­bju­da nå­got gott att äta. För­u­tom att du hjäl­per dem ge­nom en tuff års­tid, fram­för allt när snön har kom­mit, så får du ock­så en möj­lig­het att tit­ta när­ma­re på dem. Många vill hell­re an­vän­da frö­au­to­ma­ter än få­gel­bord för att fåg­lar­na in­te ska tram­pa om­kring och läm­na av­fö­ring i ma­ten. Men det­ta mat­nings­sätt pas­sar in­te al­la fåg­lar. En del har svårt att hänga sig fast och äta sam­ti­digt, de vill hell­re gå på mar­ken och pic­ka i sig frön. Det bru­kar än­då lö­sa sig i och med att de mind­re fåg­lar­na lyc­kas ri­va ut mer frö än de hin­ner äta så det finns all­tid ett över­skott un­der fo­de­r­au­to­ma­ter­na. Tänk på att pla­ce­ra ut ma­ten på ett sä­kert stäl­le, gär­na i när­he­ten av ett buskage el­ler ett träd. Där kan fåg­lar­na snabbt hit­ta skydd mot rov­fåg­lar el­ler kat­ter om det skul­le be­hö­vas. Få­gel­hol­kar ut­gör även de ett bra natt­här­bär­ge och skydd för små­fåg­lar­na vin­ter­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.