PERSONLIG MIX I FUNKISMI LJÖ

The­re­se är lop­pis­fan­tas­ten med den fi­nas­te fing­er­topps­käns­lan. Färg och form är en stor del av hen­nes liv, och i den lil­la lä­gen­he­ten på Väst­ra Sor­gen­fri i cen­tra­la Mal­mö har hon fått ut­lopp för myc­ket av sin kre­a­ti­vi­tet.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text STINA LODÉN Fo­to SOFI SYKFONT

The­re­se är lop­pis­fan­tas­ten med den fi­nas­te fing­er­topps­käns­lan. Färg och form är en stor del av hen­nes liv, och i den lil­la lä­gen­he­ten på Väst­ra Sor­gen­fri i cen­tra­la Mal­mö har hon fått ut­lopp för myc­ket av sin kre­a­ti­vi­tet.

The­re­se sve­per med han­den över den lil­la lä­gen­he­ten med hall, kök, var­dags­rum och sov­rum.

– Jag har bott här i snart tre år och jag har gjort allt själv, be­rät­tar hon.

Och när hon sä­ger ”allt” över­dri­ver hon in­te. Egent­li­gen var hon spe­ku­lant på lä­gen­he­ten en trap­pa ner, men för­lo­ra­de en snabb bud­giv­ning. The­re­se be­höv­de mer tid att tän­ka: hon ha­de just skilt sig och skul­le läm­na vil­la­li­vet på Kul­la­dal. Men kvar­te­ren på Sor­gen­fri med när­het till bland an­nat St Knuts torg och Fol­kets park ha­de hon fast­nat för. Så när mäk­la­ren hör­de av sig och be­rät­ta­de att det fanns en stor lä­gen­het till sa­lu högst upp i trapp­upp­gång­en, var hon re­do att slå till.

– Man ba­ra kän­ner ju … jag tyck­te om hur lju­set föll, och så lä­get såklart. Det är ett su­per­b­ra om­rå­de: my­sigt, ungt och kre­a­tivt.

ÄND­RA­DE PLANLÖSNINGEN

Den sto­ra lä­gen­he­ten skul­le de­las av i två mind­re. “Lät­ta­re att säl­ja”, för­kla­ra­de mäk­la­ren – och The­re­se fick väl­ja vil­ken del hon vil­le gö­ra till sin. Ef­tersom fun­kishu­set har sto­ra föns­ter val­de hon norr­lä­ge, för att slip­pa var­ma rum på som­ma­ren. Det pas­sa­de hen­ne och kat­ten Sö­ren bra. Ut­sik­ten in mot stan, över grön­om­rå­den, takå­sar och kyrk­torn, var en an­nan fak­tor.

När be­slu­tet var ta­get vän­ta­de en tid i bygg­ka­os. The­re­se fick möj­lig­het att gå loss på planlösningen, hon val­de ett kök som hon spe­ci­a­lan­pas­sa­de och hon in­red­de pre­cis som hon själv vil­le ha det. Hon stäng­de igen sov­rums­dör­ren i hal­len och öpp­na­de i stäl­let för en re­jäl par­dörr i glas som fick för­bin­da sov­rum­met med var­dags­rum­met.

– Det kän­des jät­te­bra att få sät­ta sin egen stil och prä­gel, det är vik­tigt när man går ige­nom sa­ker i li­vet, som en skils­mäs­sa. Mitt för­ra hem var mer stil­rent och mi­ni­ma­lis­tiskt, nu har jag ju det gans­ka färg­glatt, myc­ket tav­lor och lop­pis­pry­lar. Men jag vill ock­så ha någ­ra de­sign­klas­si­ker som ba­lan­se­rar upp det, jag har li­te så­da­na små­sa­ker – de är ju nå­got dy­ra­re …

Lop­pis är min pas­sion, jag mår så bra när jag går på lop­pis!

LOP­PIS­FYND PÅ CYKELN

Idag är den lil­la två­an ett hem i stän­dig för­änd­ring – men än­då in­te. The­re­ses grund­käns­la finns där, men som den lop­pi­sen­tu­si­ast hon är hän­der det of­ta att det kom­mer in nya sa­ker i bil­den. Vil­ket in­te är så kons­tigt ef­tersom The­re­se går på lop­pis minst en gång i vec­kan.

– Lop­pis är min pas­sion, jag mår så bra när jag går på lop­pis! Jag har all­tid äls­kat äld­re pry­lar, att mixa! Jag tar lam­por, bord och sto­lar på cykeln – jag ser in­te klok ut men jag bju­der på det. Fast när jag kö­per på auk­tion bru­kar min pap­pa få kö­ra och häm­ta.

Även det som re­dan finns i lä­gen­he­ten bi­drar till den stän­di­ga för­änd­ring­en. The­re­se mö­ble­rar om, ploc­kar upp och ner tav­lor, by­ter ut sa­ker. Den störs­ta väg­gen i var­dags­rum­met täcks helt av tav­lor och pry­lar. Den har fått växa fram un­der de tre år The­re­se bott här. Att ba­ra smäl­la upp en sam­ling mat­chan­de tav­lor är ingen­ting för hen­ne, det ska va­ra unikt, ge­nu­int och per­son­ligt. Do­mi­ne­rar på ta­vel­väg­gen gör en stor tav­la av dans­ka konst­nä­ren Poul Pa­va som står för väl­kom­na färg­klic­kar mot den i öv­rigt mil­da färgska­lan.

– Färger är nog det jag tyc­ker är vik­ti­gast i in­red­ning­en. Det ska fin­nas har­mo­ni, men ock­så li­te kon­trast­fär­ger. När man har en mind­re lä­gen­het är det vik­tigt att man hål­ler en jämn lin­je, en röd tråd som hål­ler ihop det, för­kla­rar The­re­se som gär­na kan tän­ka sig att ar­be­ta med in­red­ning i fram­ti­den.

NEDAN The­re­se är en färg­glad per­son och in­re­der gär­na med myc­ket pry­lar och de­tal­jer i färg. Sof­fan och mat­tan dä­re­mot, går i lug­na, grå­blå to­ner. Sof­fan kom­mer från Ei­ler­sen, mat­tan från Il­va. Soff­bor­det är köpt på auk­tion. Det är form­gi­vet av Nils Gam­mel­gaard för Ikea på 1980-ta­let.

VÄNS­TER Bor­det i hal­len/ kö­ket var omöj­ligt för The­re­se att mot­stå när hon såg det på en lop­pis. Det är ock­så prak­tiskt, med in­byggd för­va­ring. Ci­trus­pres­sen Jui­cy Sa­lif från Ales­si.HÖ­GER Det lil­la kö­ket har in­red­ning från Bal­lings­löv, och en öp­pen hyl­lös­ning som The­re­se ri­tat själv.“Jag skul­le kö­pa kök just när Ikea höll på att by­ta si­na stom­mar och ha­de ingen­ting hem­ma – jag ha­de bråt­tom. Jag ha­de kanske in­te valt ett så här dyrt kök an­nars. Men nu är jag så glad att jag val­de det, det känns ro­ligt att ha ett kök som in­te finns i al­la hem och som dess­utom är tid­löst. Det lil­la bor­det fun­ge­rar främst som av­gräns­ning och av­ställ­nings­plats.” NEDAN Ett li­tet bord fun­ge­rar som av­ställ­nings­plats och av­grän­sar kö­ket från var­dags­rum­met. Den gu­la lam­pan är ett lop­pis­fynd. Tav­lan i bak­grun­den är må­lad av Han­ne Lou­i­se Ni­el­sen.

OVAN VÄNS­TER I sov­rum­met ger en ro­sa vägg och mas­sor av tex­tili­er en varm och om­bo­nad käns­la. Vägg­bo­nad från Hem­tex, över­kast från Anna O, kud­dar från H & M Ho­me och Åh­léns.

VÄNS­TER Ike­a­by­rån i sov­rum­met rym­mer mas­sor men fun­ge­rar ock­så som scen för någ­ra av de ro­li­ga, vack­ra och in­spi­re­ran­de sa­ker The­re­se gär­na ar­ran­ge­rar i hem­met.

OVAN Syn­lig för­va­ring i sov­rum­met – är den ba­ra färg­mat­chad blir in­tryc­ket in­te rö­rigt!

OVAN Tenn­sol­da­ten är köpt på Ma­ga­sin du Nord i Kö­pen­hamn, as­kar­na hos Søst­re­ne Gre­ne.

VÄNS­TER Vack­ra klä­der får gär­na hänga fram­me. Den övers­ta tav­lan har The­re­se gjort själv, den and­ra är köpt på Il­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.