SATSA PÅ ETT NYTT GOLV

Gol­vet är en stor och vik­tig del i hem­met när det gäl­ler bå­de de­sign och funk­tion. Det finns mäng­der av golv med oli­ka ut­se­en­den, egen­ska­per och ma­te­ri­al. Här kan vi hjäl­pa dig som ska väl­ja golv en bit på vägen – bå­de med tips och in­spi­ra­tion!

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av JENNY OLS­SON

Gol­vet är en stor och vik­tig del i hem­met när det gäl­ler bå­de de­sign och funk­tion.

När du ska väl­ja golv till ditt hem ska du, för­u­tom att tit­ta på vad som este­tiskt pas­sar in med den öv­ri­ga in­red­ning­en, ock­så fun­de­ra över vil­ket golv som läm­par sig bäst för oli­ka rum. I vis­sa av hu­sets rum krävs slit­star­ka­re golv, som i hal­len där man of­ta kom­mer in med vå­ta skor el­ler som i kö­ket där det lätt kan kom­ma vat­ten­stänk och spill på gol­vet. Gol­vet ska ju va­ra håll­bart i många år fram­ö­ver.

Ett golv ska ock­så va­ra be­kvämt att gå på och lätt att ren­gö­ra. Om du har el­ler ska väl­ja till golv­vär­me ska du ock­så tän­ka på att gol­vet ska läm­pa sig för det.

När du väl­jer golv ska du även fun­de­ra över vil­ken ef­fekt du vill att det ska ge rum­met. Vill du ska­pa kon­trast el­ler har­mo­ni­e­ra med res­ten av in­red­ning­en? Vill du föl­ja en en­het­lig tråd ge­nom he­la hu­set och an­vän­da li­ka­da­na golv i al­la rum är det bra att satsa på ett slit­starkt golv så det blir håll­bart i de rum där gol­vet är mer ut­satt.

Vil­ket golv man väl­jer är gi­vet­vis en smak­sak och med ut­bu­det som finns på mark­na­den i dag är det en­kelt att hit­ta ett golv som pas­sar bå­de smak och be­hov.

Ek Mör­kaskog i ult­ra­matt vit­lack. Finns i fle­ra di­men­sio­ner. Rapp­go, cirka­pris 950 kro­nor/ kvadrat­me­ter.

OVAN HÖ­GER Her­ring­bo­ne char­coal/concre­te, be­tong­plat­tor som kan an­vän­das på bå­de väg­gar och golv. Marra­kech De­sign, 1 500 kro­nor/kvadrat­me­ter.

OVAN Dan­de­li­on gua­va/ma­roon, be­tong­plat­tor som pas­sar för bå­de väg­gar och golv. Marra­kech De­sign, 1 625 kro­nor/kvadrat­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.