ETT HUS FÖR HE­LA LI­VET

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

OM AL­LA LEVDE PÅ SAM­MA SÄTT SKUL­LE DET

BA­RA BE­HÖ­VAS EN HUSMODELL. Men verk­lig­he­ten är som du sä­kert kän­ner till in­te rik­tigt så en­kel. Livs­si­tu­a­tio­ner, fa­mil­je­kon­stel­la­tio­ner och en mas­sa and­ra om­stän­dig­he­ter gör att vi al­la har oli­ka krav på vårt bo­en­de. Dess­utom vet vi att du har 1000 TAN­KAR, uni­ka be­hov och gi­vet­vis en helt egen smak. Vå­ra 75

ÅR I BRAN­SCHEN har gett oss kun­ska­pen att byg­ga in män­ni­skors be­hov i vå­ra hus. I vår nya ka­ta­log hit­tar du 32 HUSMODELLER och vi är över­ty­ga­de om att du kan hit­ta ett hem som pas­sar dig. ETT HUS FÖR HE­LA LI­VET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.