För­vux­en orm­has­sel

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA - J & M Karls­son Jan­ne Gustafsson

FRÅ­GA

Hej! Vi har en frå­ga an­gå­en­de en stor bus­ke med orm­has­sel vi har i vår träd­gård. Den har många år på nac­ken och ser frisk och fin ut, men pro­ble­met är att den bör­jar bli all­de­les för om­fångs­rik. Nu und­rar vi om det går bra att be­skä­ra den? Höj­den är okej men på bred­den bör­jar den kon­kur­re­ra ut and­ra väx­ter. Vå­gar vi sät­ta se­ka­tö­ren i den?

SVAR

Hej­san! Visst går det bra att be­skä­ra er orm­has­sel, men und­vik att skä­ra i bus­ken för ti­digt på vin­tern, då kan den ta ska­da. Gör det un­der vår­vin­tern in­nan den har vak­nat till liv och bör­jat gröns­ka på vå­ren. En orm­has­sel, Co­rylus avel­la­na ’Con­tor­ta’, är ju en bus­ke med vrid­na, kork­skruvs­lik­nan­de gre­nar och där­för gans­ka kne­pig att be­skä­ra så det blir snyggt. Gall­ra för­sik­tigt bort oöns­ka­de gre­nar och för­sök skulp­te­ra fram bus­kens nya form. Ka­pa gre­nar så långt ner i bus­ken som möj­ligt för att und­vi­ka att det blir ”stub­bar”. Finns det all­de­les ra­ka gre­nar ska de de­fi­ni­tivt bort, det är ett tec­ken på att orm­has­seln är ym­pad på van­lig has­sel. Om man lå­ter så­da­na gre­nar va­ra kvar kom­mer de kro­ki­ga gre­nar­na så små­ning­om att kon­kur­re­ras ut. För att ska­pa så myc­ket plats som möj­ligt un­der bus­ken bru­kar det bli fint att stam­ma upp de vack­ras­te gre­nar­na så att slut­re­sul­ta­tet blir ett li­tet fler­stam­migt träd. Så fram med se­ka­tö­ren och fri­se­ra er vack­ra bus­ke!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.