Val av ba­stu

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Johan Da­ni­el Widman

FRÅ­GA

Hej! Vi hål­ler på och pla­ne­rar byg­get av en ny ba­stu till vår vil­la och står mel­lan va­let av en vedel­dad ba­stu­ugn el­ler ett elekt­riskt ba­stu­ag­gre­gat. Vi är en fa­milj på fy­ra och med tan­ke på an­vänd­ning­en av vår ba­stu vid vårt som­mar­stäl­le så kom­mer vi ba­da ba­stu rätt så of­ta. Jag har frå­gat runt li­te ti­di­ga­re och som jag för­stått så blir det bil­li­ga­re och enkla­re att in­stal­le­ra en el­ba­stu jäm­fört med vedel­dad, men drift­kost­na­den blir hög­re och jag skul­le gär­na slip­pa se sky­höga el­räk­ning­ar var­je må­nad. Så vi skul­le gär­na vil­ja ha en vedel­dad trots den hög­re ini­ti­a­la kost­na­den, men vi vet in­te om det är möj­ligt att gö­ra det i vår vil­la och vad vi ska ta hän­syn till i så fall? Jag skul­le gär­na hö­ra di­na syn­punk­ter så att vi kan kom­ma fram till ett be­slut. Jag har bi­fo­gat ritningar av vårt hus ifall det kan va­ra till hjälp. Tack på för­hand!

SVAR

Hej Johan! Jag har gått ige­nom rit­ning­ar­na du skic­ka­de över er vil­la och för­ut­sätt­ning­ar­na för an­ting­en ved- el­ler el­ba­stu. Om man vill byg­ga en ved­ba­stu in­ne i ett bo­stads­hus är det hu­vud­sak­li­gen en frå­ga om hur man lö­ser pro­ble­met med skor­ste­nen. Man mås­te un­der­sö­ka ifall det finns en möj­lig­het att an­slu­ta rö­ren till en be­fint­lig skor­sten, el­ler al­ter­na­tivt att man byg­ger en ny skor­sten i sam­band med ba­stu­byg­get. Om man byg­ger till en skor­sten så mås­te den gå minst en me­ter över tak­noc­ken. En an­nan sak att tän­ka på ifall man byg­ger en vedel­dad ba­stu är att man mås­te gö­ra en byg­gan­mä­lan till kom­mu­nen för in­stal­la­tion av eldstad. I ert fall blir det ty­värr kne­pigt att få till en vedel­dad ba­stu, det är en följd av hu­sets ut­form­ning och pla­ce­ring av ba­stun i käl­la­ren. I en ter­räng­an­pas­sad vil­la som är upp­de­lad i tre plan skul­le det in­ne­bä­ra att man skul­le be­hö­va byg­ga till en skor­sten som sträc­ker sig tio me­ter upp i luf­ten, och det är tvek­samt om ett så­dant in­grepp skul­le få bygg­lov. Där­för rå­der jag er att väl­ja en el­ba­stu. Jag gjor­de en pre­li­mi­när skiss för ut­form­ning­en av ba­stun och hur den skul­le kun­na se ut, jag hop­pas att den kan va­ra till hjälp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.