Kros­sa­de kri­stall­glas

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Karin Pe­ter Stark

FRÅ­GA

Hej! Min son som är 9 år gam­mal rå­ka­de ha ner någ­ra kri­stall­glas från Or­re­fors som stod på ett po­di­um mitt i af­fä­ren. Jag vet in­te rik­tigt hur olyc­kan gick till för det gick så him­la snabbt och plöts­ligt låg so­nen i en hög av glas­bi­tar, dess­bätt­re ut­an att ha ska­dat sig. So­nen sä­ger att han ba­ra rå­ka­de snubb­la och föll mot po­di­et. Nu vill af­fä­ren att jag ska er­sät­ta gla­sen. Själv tyc­ker jag att af­fä­ren ock­så har ett an­svar ef­tersom gla­sen stod så il­la till. Kan ska­dan täc­kas av min hem­för­säk­ring om jag mås­te be­ta­la?

SVAR

Hej Karin! Av din be­skriv­ning fö­re­fal­ler det va­ra frå­ga om en ren olycks­hän­del­se. I så fall blir var­ken din son el­ler du som för­äl­der er­sätt­nings­skyl­dig för ska­dan. Af­fä­ren har allt­så in­te möj­lig­het att, va­re sig från dig per­son­li­gen el­ler via din hem­för­säk­ring, få er­sätt­ning för de ska­da­de Or­re­fors­gla­sen. För att so­nen ska bli ska­de­stånds­skyl­dig krävs att han va­rit vårds­lös, det vill sä­ga att han va­rit oakt­sam el­ler på nå­got sätt slar­vig. Så fö­re­fal­ler det in­te va­ra i det här fal­let. Men om so­nen va­rit vårds­lös och där­med even­tu­ellt ska­de­stånds­skyl­dig gente­mot af­fä­ren har du möj­lig­het att få ska­dan er­satt via ditt an­svars­skydd i hem­för­säk­ring­en. Så om af­fä­ren krä­ver dig på er­sätt­ning så tyc­ker jag att du i förs­ta hand ska gö­ra en an­mä­lan till ditt för­säk­rings­bo­lag så får de ut­re­da hur hän­del­sen gått till. Har so­nen va­rit vårds­lös så be­ta­lar för­säk­rings­bo­la­get ska­dan. Har han in­te va­rit vårds­lös ut­an det he­la som sagt be­ror på en olycks­hän­del­se så med­de­lar för­säk­rings­bo­la­get det­ta till af­fä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.