För­säk­ring mot id-stöld

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Karl Pe­ter Stark

FRÅ­GA

Hej! Jag blev upp­ringd av ett bo­lag som er­bjöd en för­säk­ring mot id-stöld för 99 kro­nor i må­na­den, men jag har hört att det finns hem­för­säk­ring­ar som re­dan täc­ker id-stöld. Stäm­mer det? Hur fun­ge­rar för­säk­ring­en?

SVAR

Hej Karl! Fler och fler för­säk­rings­bo­lag läg­ger in skydd för id-stöld i si­na van­li­ga hem­för­säk­ring­ar och näs­tan all­tid i bas­för­säk­ring­en. Skyd­det är ing­en för­säk­ring i van­lig me­ning ut­an ska mer ses som en tjänst som in­ne­hål­ler råd­giv­ning och as­si­stans. Syf­tet är att du dels ska kun­na age­ra snabbt vid en på­bör­jad id-stöld för att för­hind­ra vi­da­re be­drä­ge­ri, dels att du ska bli mer pro­ak­tiv så att en id-stöld helst in­te upp­re­pas. Du får även hjälp med ju­ri­dis­ka frå­gor som att ta bort be­tal­nings­an­märk­ning­ar och att sva­ra mot obe­hö­ri­ga krav. Vi­da­re gäl­ler rätts­skyd­det om det blir tvist.

Du kan se på bo­la­gens hem­si­dor el­ler i vår jäm­fö­rel­se över hem­för­säk­ring­ar på www.kon­su­men­ter­nas.se i vil­ka hem­för­säk­ring­ar skyd­det re­dan in­går. De spe­ci­al­för­säk­ring­ar som finns på mark­na­den och som of­ta er­bjuds av säl­ja­re per te­le­fon er­bju­der i prin­cip sam­ma sak, det vill sä­ga råd­giv­ning, as­si­stans, juridik och rätts­skydd. Om sam­ma skydd re­dan in­går i din hem­för­säk­ring finns det ju ing­en an­led­ning att be­ta­la för den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.