Få peng­ar­na att växa

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Jen­ni­fer Emma Persson

FRÅ­GA

Hej! Jag är 24 år och vill kö­pa en bo­stads­rätt snart. Jag för­sö­ker där­för spa­ra allt jag kan för att gö­ra det möj­ligt. Hit­tills har jag ba­ra lyc­kats spa­ra ihop ett fem­siff­rigt be­lopp, men jag vill få peng­ar­na att växa snabbt. Hur kan jag pla­ce­ra peng­ar­na på bäs­ta sätt, finns det nå­got ”sä­kert kort” som ger li­te av­kast­ning in­om de när­mas­te åren? Jag kan in­te myc­ket alls om ak­ti­er och fon­der.

SVAR

Hej! Bra job­bat med spa­ran­det och kul att du har ett så tyd­ligt mål! Tänk om det fanns ett spa­ral­ter­na­tiv som kun­de hjäl­pa dig på tra­ven. Det trå­ki­ga sva­ret är att det ty­värr in­te gör det. För att få av­kast­ning mås­te man ta en viss risk med sitt spar­ka­pi­tal. Du skri­ver in­te när i ti­den du tän­ker att du ska kö­pa din lä­gen­het. Men om du ska kö­pa din lä­gen­het in­om 4–5 år så bör du in­te ris­ke­ra peng­ar­na på ak­ti­e­mark­na­den. Ris­ken är att peng­ar­na är mind­re vär­da den dag du be­hö­ver dem. I det fal­let skul­le jag pla­ce­ra dem på ett spar­kon­to med rän­ta och in­sätt­nings­ga­ran­ti. Om du har läng­re tids­per­spek­tiv än så kan det va­ra idé att pla­ce­ra dem på ak­ti­e­mark­na­den för att ha chans till bätt­re av­kast­ning. Om du in­te kan så myc­ket själv så kan en glo­bal in­dex­fond va­ra ett al­ter­na­tiv. Se till att av­gif­ten är låg, det finns al­ter­na­tiv där för­valt­nings­av­gif­ten lig­ger på 0,2– 0,3 pro­cent. Kol­la ock­så re­dan idag att du har rän­ta på det spar­kon­to du an­vän­der. Har du in­te det så flyt­ta dem till en bank som har rän­ta och in­sätt­nings­ga­ran­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.