Lyc­kas med krollil­jor

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Ma­ja Jan­ne Gustafsson

FRÅ­GA

Hej­san! Jag tyc­ker att krollil­jor är så vack­ra och har för­sökt frö­så dem vid ett fler­tal till­fäl­len ut­an re­sul­tat. Är det lät­ta­re att få dem att gro om man sår dem i kru­ka? Jag har näm­li­gen sått dem på plats där jag vill att de ska växa.

SVAR

Hej Ma­ja! Jag hål­ler med dig, krollil­jor­na Li­li­um mar­ta­gon är rik­tigt läck­ra. När man sår dem från frö är det vik­tigt att frö­na är färs­ka och skör­da­de di­rekt ef­ter att de har mog­nat. Äld­re frön kan va­ra svå­ra att få att gro. Dess­utom tar det lång tid för dem att ut­veck­las och det kan ta mer än ett år in­nan man ser nå­got ovan jord och åt­skil­li­ga fler in­nan de se­dan bör­jar blom­ma. Jag re­kom­men­de­rar att du kö­per fär­di­ga lö­kar i stäl­let för att få ett myc­ket snab­ba­re re­sul­tat. När de väl eta­ble­rat sig kom­mer de sä­kert bör­ja själv­så sig så små­ning­om, men som sagt – det tar li­te tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.