Många re­no­ve­ring­ar

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Pär Emma Persson

När ni lå­nar, se till att det finns en plan för amor­te­ring och fun­de­ra över hur stort bolån ni kla­rar av när ni så små­ning­om går i pen­sion. Det är bra om det finns ett visst ut­rym­me och en ” krock­kud­de” mot sjun­kan­de bo­stads­pri­ser och för­änd­ring­ar i era in­koms­ter.

FRÅ­GA

Hej! Jag och min fru bor i ett gans­ka stort gam­malt hus som kom­mer be­hö­va en lång rad re­no­ve­ring­ar in­om en snar fram­tid. Vi har ett gans­ka stort ut­rym­me för att lå­na på hu­set, är det okej att ut­ö­ka lå­net för att re­no­ve­ra?

SVAR

Hej! Att lå­na på bo­sta­den är ett at­trak­tivt al­ter­na­tiv ef­tersom rän­tan är så låg just nu – of­ta blir det klart bil­li­gast. Det som kan va­ra bra att tän­ka på är att du kan bli skyl­dig att amor­te­ra en­ligt de nya amor­te­rings­reg­ler­na och att det kan upp­stå kost­na­der för nya pant­brev om så­da­na be­hövs. Det kan gö­ra det svå­ra­re att få lå­na så myc­ket som krävs. Med det sagt, re­no­ve­ring­ar som hö­jer el­ler be­va­rar bo­sta­dens vär­de är of­ta en in­ve­ste­ring, och det är en­ligt mig mer okej att ba­ka in i bo­stads­lå­net. Och då pra­tar vi in­te om ett nytt kök el­ler nya ta­pe­ter i var­dags­rum­met. När ni lå­nar, se till att det finns en plan för amor­te­ring och fun­de­ra över hur stort bolån ni kla­rar av när ni så små­ning­om går i pen­sion. Det är bra om det finns ett visst ut­rym­me och en ”krock­kud­de” mot sjun­kan­de bo­stads­pri­ser och för­änd­ring­ar i era in­koms­ter. Jag tyc­ker ock­så att det är bra för er att spa­ra till en ”re­no­ve­rings­fond” så att det finns al­ter­na­tiv den da­gen ni be­hö­ver åt­gär­da nå­got på hu­set fram­ö­ver. Det är in­te sä­kert att ni får lån den da­gen ni be­hö­ver det. För­sök be­räk­na när i ti­den ni ex­em­pel­vis be­hö­ver läg­ga om ta­ket och bryt ned det till ett må­nads­spa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.