Bok­tips

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR - Av Marie Heidenfors

ANSPRÅKSLÖS FAVORITMÖBEL Pinn­sto­len lär va­ra Sve­ri­ges mest äls­ka­de mö­bel. I ”Trä­smak” be­rät­tar för­fat­ta­ren Mats Pal­mquist om hur den har ut­veck­lats från 1850-ta­let fram till i dag. Ef­ter en ame­ri­kansk fö­re­bild till­ver­ka­de någ­ra snic­ka­re på en herr­gård i Små­land de förs­ta ex­em­pla­ren. Det blev bör­jan på till­verk­ning­en i stor ska­la på fa­bri­ker, och sto­lar som sål­des vi­da­re över he­la värl­den. Un­der 1900-ta­let ska­pa­des fle­ra nya mo­del­ler i sam­ma stil av kän­da form­gi­va­re som till ex­em­pel Carl Malm­s­ten, Yng­ve Ek­ström, Le­na Lar­s­son, Nir­van Rich­ter och fins­ke Il­ma­ri Ta­pi­o­vaa­ra. Många av sto­lar­na är klas­si­ker och till­ver­kas än i dag. Även Ikea har un­der åren haft ett fem­ti­o­tal i sor­ti­men­tet. Bo­ken in­ne­hål­ler in­tres­sant hi­sto­risk text, många bil­der på sto­lar från förr fram till i dag, fo­ton från till­verk­ning­en och myc­ket mer. TRÄ­SMAK • HI­STO­RIS­KA ME­DIA • 208 SI­DOR CIRKA­PRIS: 259 KRO­NOR ISBN: 978-91-7545-783-3 VARMT OCH VAC­KERT Hem­stic­ka­de van­tar i ull är var­ma, vack­ra och väl­digt upp­skat­ta­de som pre­sen­ter nu­för­ti­den, just för att de är hand­gjor­da. Va­ri­a­tio­ner­na när det gäl­ler färger och möns­ter är oänd­li­ga och 35 styc­ken hit­tar du i den här bo­ken. För­fat­ta­ren Ma­ja Karls­son vi­sar oss klas­sis­ka möns­ter med in­spi­ra­tion från ling­on el­ler ekol­lon men även enkla­re rand­stic­ka­de van­tar i en en­da färg, samt torg­van­tar och van­tar med flip-top. Någ­ra van­tar stic­kas med två- el­ler fler­färgs­stick­ning och någ­ra har flät­stick­ning. Här finns mo­del­ler för bå­de den som är van att stic­ka och den ovana. Il­lust­ra­tio­ner­na till be­skriv­ning­ar­na är gjor­da av Si­ri Car­lén och al­la fi­na fo­ton på van­tar är tag­na av He­lén Pe. TRETTIOFEM VAN­TAR • BONNIER FAK­TA 192 SI­DOR • CIRKA­PRIS: 189 KRO­NOR ISBN: 978-91-7424- 657-5 VIL­DA MATRÄTTER He­la 100 nya re­cept på vilt finns i Per Mor­bergs nya bok. Han är själv jä­ga­re så han har all­tid fry­sen och skaf­fe­ri­et fullt av kött från jakt och fis­ke och även vil­da väx­ter och bär som han ploc­kat i na­tu­ren. Det är många som själ­va ja­gar i Sve­ri­ge och än­nu fler som vill äta vilt året runt men som kanske in­te vet hur rå­va­ror­na ska tilla­gas. Per Mor­berg ger oss re­cept på allt från älg och ha­re till vildand och ri­pa. Öring, gäd­da och mak­rill, hjort­rong­e­lé, rönn­bärschut­ney och gran­skotts­ol­ja är fler ex­em­pel. La­ga ren­bur­ga­re, gäd­d­que­nel­ler el­ler plom­monspäc­kat vild­svin ef­ter re­cep­ten. Bo­ken är il­lu­stre­rad med fo­ton på maträt­ter­na, fi­na na­tur­bil­der av Mar­tin Löf och även små fi­nur­li­ga il­lust­ra­tio­ner av för­fat­ta­ren själv. MOR­BERG LAGAR VILT – JAGAT, FISKAT, PLOC­KAT • BONNIER FAK­TA • 274 SI­DOR CIRKA­PRIS: 209 KRO­NOR ISBN: 978-91-7424- 659-9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.