HISTORIA JUNIOR

Historia junior - - Sidan 1 -

Följ med på en re­sa till­ba­ka i ti­den. I den här boken får du ve­ta hur män­ni­skor lev­de förr, vad de gjor­de och hur de tänk­te. Allt som hänt för­ut har for­mat värl­den vi le­ver i idag.

Vi re­ser bland an­nat till Me­so­po­ta­mi­en, plat­sen som kal­las ci­vi­li­sa­tio­nens vag­ga. Det är lan­det där vi för tu­sen­tals år se­dan bör­ja­de le­va till­sam­mans i sto­ra stä­der. Du får ock­så ta en tur till ro­mar­nas, de gam­la gre­ker­nas och de forn­ti­da egyp­ti­er­nas värld. Sen tar vi­kin­ga­ti­den sin bör­jan, och vi tar re­da på hur det var att le­va då. När män­ni­skan se­dan bör­ja­de upp­fin­na ma­ski­ner, då bör­ja­de det hän­da spän­nan­de sa­ker snabbt. Uppfinningar som bi­lar, flyg­plan, te­le­fon och ra­dio gjordes en ef­ter en. Till slut kom da­to­rer­na.

Värl­dens främs­ta fors­ka­re och upp­täc­ka­re har verk­li­gen för­änd­rat li­vet för oss al­la. Om du är ny­fi­ken på hur vi ham­na­de här, blädd­ra vi­da­re och låt dig im­po­ne­ras av allt som hänt på jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.