Ro­mar­nas arv

Historia junior - - Innehåll -

Även om ro­mar­na lev­de för fle­ra hund­ra år se­dan kan vi gläd­jas av många av de­ras uppfinningar än idag. De var skick­li­ga på att an­vän­da medicin och bo­ta sjuk­do­mar. De upp­fann även ett slags vär­me­sy­stem, så att hu­sen kun­de vär­mas upp. De bygg­de ka­na­ler för att få färskt dricks­vat­ten in till sta­den. De ha­de även av­lopps­sy­stem och var duk­ti­ga på att byg­ga hus, bor­gar, tem­pel och and­ra sto­ra bygg­na­der över­allt i ri­ket.

Många av de­ras bygg­na­der finns kvar än idag. Som tu­rist i Rom, el­ler på and­ra stäl­len där ro­mar­na härs­ka­de, går det att be­skå­da des­sa fan­tas­tis­ka bygg­verk. Ro­mar­na var även duk­ti­ga han­dels­män och hand­la­de med va­ror över he­la värl­den. Tack va­re det blev många ro­ma­re myc­ket ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.