500 blo­di­ga år

Gla­di­a­to­rer­na var då­ti­dens su­per­hjäl­tar. De slogs mot varand­ra och vil­da djur, än­da in i dö­den.

Historia junior - - Innehåll -

Blo­det flö­da­de i an­ti­ka Rom. I över 500 år var gla­di­a­tor­spel en av de mest po­pu­lä­ra och väl­kän­da for­mer­na av un­der­håll­ning. Män och djur käm­pa­de med li­vet som in­sats. Som re­gel fanns det ba­ra två möj­lig­he­ter: dö­da el­ler bli dö­dad! Or­det gla­di­a­tor här­stam­mar från det la­tins­ka nam­net för ett svärd (gla­di­us), som de käm­pan­de i re­gel var ut­rus­ta­de med.

Gla­di­a­tor­spel an­ord­na­des of­ta för att fi­ra sto­ra hän­del­ser, till ex­em­pel när en ny kej­sa­re till­satts el­ler ett krig vun­nits. Spe­len kun­de va­ra i en hel må­nad. Det fanns oli­ka ty­per av kam­per. Ibland käm­pa­de gla­di­a­to­rer­na mot varand­ra och kam­pen var inte över för­rän en av dem stu­pa­de. Gla­di­a­to­rer käm­pa­de även mot far­li­ga djur, som le­jon och tig­rar. Ibland del­tog kej­sa­ren själv.

Gla­di­a­to­rer­na var kän­di­sar och an­sågs va­ra su­per­hjäl­tar. Ri­ka ro­ma­re in­ve­ste­ra­de of­ta i gla­di­a­to­rer och kun­de tjä­na myc­ket peng­ar på dem, om de blev till­räck­ligt po­pu­lä­ra. Det grun­da­des gla­di­a­tor­sko­lor, där nya ta­lang­er trä­na­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.