Kam­pen om Je­ru­sa­lem

Den kon­flikt­drab­ba­de sta­den har va­rit med om 20 be­läg­ring­ar.

Historia junior - - Innehåll -

Je­ru­sa­lem lig­ger i Is­ra­el och är en av de stä­der som va­rit med om flest be­läg­ring­ar och hår­da stri­der. Den har bli­vit be­läg­rad 20 gång­er, men har än­då över­levt som en av de älds­ta stä­der­na i värl­den.

Sta­den led sär­skilt när ro­mar­na ra­se­ra­de den år 70. Ju­dar­na gjor­de upp­ror mot ro­mar­na och Vespa­si­a­nus, som nyss ut­setts till kej­sa­re i Ro­mar­ri­ket, be­ord­ra­de sin son ge­ne­ral Ti­tus att åter­ta Je­ru­sa­lem från ju­dar­na.

Ro­mar­nas ef­fek­ti­va krigs­ma­ski­ner er­öv­ra­de sta­den och de stal he­li­ga skat­ter från temp­len. Vis­sa på­står att ro­mar­na även stal för­bundsar­ken, som är den kis­ta där sten­tav­lor­na med de tio bud­or­den be­va­ra­des.

Se­dan dess på­gick stri­der­na och kon­flik­ter­na om Je­ru­sa­lem i många år. De mest kän­da är nog kors­tå­gen. Kors­fa­rar­na var rid­da­re från Eu­ro­pa som vil­le se till att and­ra, till ex­em­pel hed­ning­ar och mus­li­mer, kon­ver­te­ra­de

till kris­ten tro. Det förs­ta kors­tå­get star­ta­de år 1095 och år 1099 er­öv­ra­des Je­ru­sa­lem av en kris­ten här med över 13 000 sol­da­ter. Kors­fa­rar­nas se­ger led­de un­der 1187 till en be­läg­ring från den mus­lims­ka Sa­la­din un­der Ayyu­bid-dy­nastin.

Sta­den, som nu var un­der kris­tet sty­re, för­sva­ra­de av Ba­li­an av Ibe­lin. När de krist­nas över­tag ver­ka­de blek­na er­bjöd Ba­li­an en för­hand­lings­lös­ning som ac­cep­te­ra­des. Un­der det tred­je kors­tå­get år 1189 för­sök­te den eng­els­ka kung­en Ri­kard Le­jon­hjär­ta och den frans­ka kung­en Filip II åter­er­öv­ra Je­ru­sa­lem. Det miss­lyc­ka­des.

Näs­ta sto­ra be­läg­ring sked­de 1917 un­der förs­ta världs­kri­get, då Pa­les­ti­na och Je­ru­sa­lem till­hör­de Os­mans­ka ri­ket (bland an­nat da­gens Tur­ki­et). Brit­tis­ka styr­kor be­läg­ra­de och er­öv­ra­de sta­den.

»JU­DAR­NA ME­NAR ATT STA­DEN GAVS TILL DEM AV GUD.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.