Ge upp el­ler dö!

Så be­läg­ra­de ro­mar­na stä­der och tog sig för­bi även de tjoc­kas­te av stads­mu­rar.

Historia junior - - Innehåll -

Ro­mar­na var skick­li­ga i krig och duk­ti­ga in­gen­jö­rer. Det in­ne­bar att de kun­de ex­pan­de­ra sitt ri­ke och be­läg­ra många and­ra län­der. Hur bar de sig åt? Det bör­ja­de of­ta med att det slog lä­ger ut­an­för den stad de vil­le er­öv­ra. Om de inte kun­de sväl­ta ut be­folk­ning­en och få dem att över­lå­ta sig rul­la­de de fram krigs­ma­ski­ner­na.

De an­vän­de bland an­nat rullande torn. Des­sa torn ha­de of­ta en gång­bro. De var så höga att ro­mar­na kun­de springa di­rekt över fi­en­dens för­svars­mu­rar och ri­va mu­rar­na med hjälp av kas­tan­ka­re. De an­vän­de även ma­ski­ner som kun­de kas­ta sten el­ler järn mot fi­en­den.

Ibland gräv­de de tunn­lar un­der mu­rar­na, så att grun­den kol­lap­sa­de och mu­ren ra­sa­de. De över­le­van­de för­sva­rar­na dö­da­des, togs som sla­var el­ler fick hö­ger hand av­hug­gen. Då kun­de de inte läng­re an­vän­da va­pen. Enligt ro­mersk lag för­lo­ra­de fi­en­den all rätt att över­läm­na sig, så snart de ro­mers­ka krigs­ma­ski­ner­na rör­de mu­ren. Det är inte så kons­tigt att många gav upp när ro­mar­na dök upp, el­ler hur?

Sköld­pad­de­for­ma­tion

Om de ro­mers­ka le­gi­o­nä­rer­na inte ha­de ett be­läg­rings­torn för att skyd­da mur­bräc­kan, lyf­te de upp si­na sköl­dar som skydd, li­te som en sköld­pad­das skal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.