Påsköns myste­ri­um

Läs om myste­ri­et på Påskön, som lo­kal­be­folk­ning­en kal­lar för Ra­pa Nui.

Historia junior - - Innehåll -

Långt ute i Stil­la ha­vet väs­ter om Chi­le lig­ger Påskön. Lo­kal­be­folk­ning­en kal­lar ön Ra­pa Nui. Det är en av värl­dens mest iso­le­ra­de plat­ser. Här finns någ­ra för­bluf­fan­de, enor­ma sta­ty­er. På ön står det­minst 887 enor­ma sten­hu­vu­den som kal­las mo­ai­er. De är cir­ka 4 me­ter höga, allt­så hög­re än hus, och väger cir­ka 14 ton styck. Ing­en vet när de bygg­des, vem som gjor­de det, hur det gick till el­ler var­för. Vil­ket myste­ri­um!

Det vi vet är att ny­byg­ga­re res­te till Påskön i trä­bå­tar mel­lan år 300 och 1 300 e.kr. Sta­ty­er­na tros ha byggts i pe­ri­o­den mel­lan år 900–1 500. De har hug­gits ut från ber­gen och vis­sa har rö­da sten­hat­tar. Hat­tar­na på­min­ner om en hår­knut som var ty­piskt för män­ni­skor­na på Ra­pa Nui.

Sta­ty­er­na bygg­des möj­lig­vis för att hed­ra vik­ti­ga ledare el­ler kri­ga­re. Vis­sa av dem har näm­li­gen grav­kam­ma­re. Sta­ty­er­na kan ha haft som upp­gift att skyd­da be­folk­ning­en, ef­tersom näs­tan var­je sta­ty är vänd mot en grann­by.

Ön har fått sitt namn ef­tersom de förs­ta upp­täckts­re­san­de an­län­de till ön på påsk­da­gen år 1772.

Grav­kam­ma­re

Ste­nar­na som mo­ai­er­na står på an­vän­des ibland som grav­kam­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.