Kliv om­bord med Christo­fer Co­lum­bus

Läs om Co­lum­bus be­röm­da skepp San­ta Maria och den dra­ma­tis­ka re­san över ha­vet.

Historia junior - - Innehåll -

»MAN AN­TOG LÄNGE ATT DET VAR HAN SOM UPP­TÄCK­TE AMERIKA«

Det var gläd­je på Christo­fer Co­lum­bus skepp San­ta Maria år 1492 när be­sätt­ning­en änt­li­gen fick land i sik­te. De ha­de va­rit till havs i näs­tan tre må­na­der sin jakt på nytt land. Av de tre skep­pen som seg­la­de från Spa­ni­en över At­lan­ten var San­ta Maria det störs­ta. De sök­te ef­ter en vat­ten­väg till In­di­en, för att slip­pa den långa re­san på land.

Det var dock inte alls In­di­en de kom­mit till. Den förs­ta ön de upp­täck­te döp­te de till San Sal­va­dor. Den lig­ger li­te sö­der om da­gens USA. Se­na­re an­län­de de till vad de trod­de var Ja­pan, med det var Ku­ba. På julaf­ton 1492 gick San­ta Maria på grund ut­an­för Hai­ti. De kun­de inte re­pa­re­ra ska­dor­na, så Co­lum­bus och be­sätt­ning­en tog med sig allt de kun­de från bå­ten och an­vän­de ma­te­ri­a­let för att byg­ga for­tet La Na­vi­dad. Han an­vän­de de två åter­stå­en­de skep­pen för hem­re­san till­ba­ka till Spa­ni­en.

Co­lum­bus upp­re­pa­de re­san yt­ter­li­ga­re tre gång­er och man an­tog länge att det var han som "upp­täck­te" Amerika. Det stäm­mer dock inte, för vi­king­ar­na var där myc­ket ti­di­ga­re.

Bogspröt

Den kraf­ti­ga trä­bal­ken som stic­ker ut från fö­ren och är ty­pisk för gam­la seg­lings­far­tyg. Den gör att rig­gen kan fäs­tas läng­re fram och om­rå­det där seg­let kan fäs­tas för­längs.

Kap­te­nens hytt La­st­rum

I sto­ra skepp som det­ta anges last­ka­pa­ci­te­ten i "fat", det vill sä­ga vin­fat. Längst bak på skep­pet fanns ak­ter­däck med kap­te­nens hytt och ar­bets­rum.

Hu­vud­däck

Här sked­de det dag­li­ga ar­be­tet un­der seg­ling­en och här fanns det ing­et skydd mot vind, regn el­ler sjö­gång. Det var inte det bäs­ta stäl­let att be­fin­na sig på un­der en storm!

Skott

Fle­ra små kanoner kun­de an­vän­das mot even­tu­el­la pi­ra­ter. Un­der däck fanns det skil­je­väg­gar, så kal­la­de skott. Des­sa såg till att las­ten låg stil­la även om det var sto­ra vå­gor till sjöss.

Hyt­ter

Of­fi­ce­rar­na ha­de ock­så eg­na hyt­ter.

Ak­tern

San­ta Maria var en ka­rack. Det är ett stort se­gel­skepp med en hög, run­dad bak­del och tre el­ler fy­ra mas­ter.

Va­pen

San­ta Maria var Co­lum­bus flagg­skepp (fö­ra­rens skepp) på hans förs­ta re­sa. Skep­pet nåd­de till Hai­ti, men gick på grund här. Ma­te­ri­a­let från San­ta

Maria an­vän­des för att byg­ga ett fort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.