Rid­da­re

Snab­ba, bru­ta­la och dra­ma­tis­ka – det är inte sär­skilt svårt att för­stå var­för tor­ner­spel var så po­pu­lärt un­der me­del­ti­den.

Historia junior - - Innehåll -

Två rid­da­re med lans (ett slags spjut) ga­lop­pe­rar i hög has­tig­het mot varand­ra. Må­let är att slå ned sin mot­stån­da­re från häs­ten. En av me­del­ti­dens mest po­pu­lä­ra spor­ter var tor­ner­spel. I bör­jan var det blo­digt och det hän­de att del­ta­gar­na dog i kam­per­na, men se­na­re blev det en van­ligt sport.

Själ­va kam­pen ba­se­ra­des på ett po­äng­sy­stem, där del­ta­gar­na fick po­äng var­je gång de träf­fa­de sin mot­stån­da­re.

Om en rid­da­re träf­fa­de mot­stån­da­rens hjälm gav det två po­äng. En träff i brös­tet gav en po­äng. Om en ryt­ta­re slog av mot­stån­da­ren från häs­ten med ett en­da slag gav det tre po­äng och kam­pen var över.

Om tor­ner­spe­let var del av en stör­re riddartur­ne­ring var när­kamp ock­så en del av täv­ling­en. Här gäll­de lik­nan­de reg­ler. Den förs­ta rid­da­ren som träf­fa­de mot­stån­da­ren med tre slag vann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.