Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton räk­nas som en av värl­dens störs­ta ve­ten­skaps­män.

Historia junior - - Innehåll -

När du hål­ler i ett äpp­le och släp­per det fal­ler det till mar­ken. Det svä­var inte, men var­för? Det be­ror på en mäk­tig kraft i na­tu­ren som he­ter tyngd­kraft. Den har en av­gö­ran­de be­ty­del­se för jor­den och he­la vårt uni­ver­sum. Isaac Newton var den förs­ta som lär­de oss om tyngd­kraft och tid­vat­ten.

Newton föd­des 4 ja­nu­a­ri 1643 i Eng­land och hans idéer lig­ger bakom en stor del av da­gens ar­be­te bland fors­ka­re och ve­ten­skaps­män. Han kal­las of­ta för fy­si­kens far. Han för­kla­ra­de bland an­nat även hur det går att räk­na ut pla­ne­ters och må­nars stor­lek med jor­den som ut­gångs­punkt. Han ut­veck­la­de Newton­te­lesko­pet, som var värl­dens förs­ta an­vänd­ba­ra spe­gel­te­leskop. Un­der de föl­jan­de 30 åren fort­sat­te Newton stu­de­ra na­tu­ren och lju­sets egen­ska­per, och han gav ut fle­ra be­röm­da verk in­om fy­sik.

Newton un­der­sö­ker bryt­ning­en av vitt ljus ge­nom ett pris­ma (ett ge­nom­skin­ligt ma­te­ri­al).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.